سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس نظری – مدیر عامل واحد GIS سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان
فرشته غفاری – کارشناس واحد GIS سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان
موفق افشارمن – کارشناس واحد GIS سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان
حمیده افشارمنش – کارشناس واحد GIS سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان

چکیده:

رشد روز افزون ابعاد شهرنشینی و شکلگیری مقیاسهای جدیدی از رشد شهری در طی چند دهه اخیر، موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با چالشهای نوینی مواجه گردد. به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف شهر نشینی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این میان توجه و تاکید برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهرها، بیش از هر زمان دیگری بهسطوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگی شهروندان با هدف تامین شرایط لازم برای رفاه و مشارکت شهروندان، متمایل گشته است. بررسی حاضر با هدف موقعیت یابی احداث استادیوم ورزشی و شناسایی تاثیر مکانی این احداث، بر رفاه و مشارکت شهروندان با فرض منطق بولین، در محیط سیستماطلاعات جغرافیایی انجام شده است.