سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی عمرانی دورباش – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبی
فریدون بابایی اقدم – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ع
حسین نظم فر – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ع
اکبر گل دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه جغراف

چکیده:

پژوهش حاضر بر آن است تا مکانهای بهینه اسکان موقت آسیب دیدگان از زلزله احتمالی را برای شهر تکاب مورد پیش بینی قرار دهد. بنابراین هدف اصلی، امکان برقراری سریع اردوگاه ها برای زلزله زدگان در صورت وقوع زلزله میباشد. لذا با استفاده از معیارهای کاربری اراضی شهری و با روش شاخص همپوشانی وزندار در نرمافزار ARC GIS به این امر پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان میدهد که پارکها و فضاهای باز شهری از جمله مکانهای بهینه برای اسکان موقت آوارگان ناشی از زلزله محسوب میشود که میبایستی ستادهای مدیریت بحران به تجهیز و آمادهسازی این مناطق بپردازند