مقاله مکانیزم های اطلاع رسانی و جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان های شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۱۶ تا ۴۲۳ منتشر شده است.
نام: مکانیزم های اطلاع رسانی و جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان های شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفر پزشکی
مقاله گردشگری پزشکی
مقاله اطلاع رسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبی سیدجمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور امیراشکان
جناب آقای / سرکار خانم: ایوبیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: باقریان محمودآبادی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه بازار گردشگری پزشکی به عنوان یکی از صنایع درامد زا و رقابتی در دنیا مطرح شده و از حوزه های نوین گردشگری پیشرفته است. اطلاع رسانی مناسب منجر به آگاهی گردشگران پزشکی از قابلیت های حال حاضر خدمات سلامت می گردد. این پژوهش با هدف، تاثیر مکانیزم های اطلاع رسانی در جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان های منتخب شهر تهران انجام گرفت.
روش بررسی: پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر در سال ۱۳۹۰ بر روی ۱۹۵ نفر از روسا، مدیران، مترون ها، مسوولان بهبود کیفیت، سوپروایزرها و سرپرستاران بیمارستان های هاشمی نژاد، شهید رجایی، حضرت رسول اکرم، میلاد، ایران مهر، محب، لاله و پارسیان انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه دو بخشی بود. پرسش نامه پس از کسب اعتبار علمی و داشتن پایایی ۰٫۸۸ به کمک آزمون Cronbach’s alpha توسط افراد شرکت کننده در پژوهش تکمیل گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمون های توصیفی درصد فراوانی و میانگین و آزمون تحلیل استنباطی F مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بین مکانیزم های اطلاع رسانی و جذب گردشگران پزشکی رابطه معنی داری وجود نداشت (P>0.05). از بین متغیرهای مکانیزم های اطلاع رسانی، تنها تبلیغات رسانه ای با جذب گردشگران پزشکی رابطه معنی داری داشت (P=0.05). سایر متغیرها از جمله بروشورها، کتابچه های راهنما، برنامه های تلویزیونی، روش های الکترونیکی و سازمان های مسوول گردشگری تاثیری در جذب گردشگران پزشکی نداشتند.
نتیجه گیری: با توجه به وجود این که تنها تبلیغات رسانه ای در جذب گردشگران پزشکی موثر است، به نظر می رسد که تبلیغ توانمندی های کشور در این زمینه در رسانه های بین المللی می تواند به جذب هر چه بیشتر گردشگران پزشکی کمک نماید.