مقاله میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های دانشگاهی و بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل Hissig که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۹۲ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های دانشگاهی و بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل Hissig
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله کتابخانه ها
مقاله مدل Hissig

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تاکید مدیریت دانش در کتابخانه ها، ترویج خلق دانش، روابط نزدیک تر بین کتابخانه ها، داخل کتابخانه ها و بین کتابخانه ها و کاربران آن ها با انگیزه افزایش میزان رضایت کاربران و بهبود خدمات کتابخانه، تقویت شبکه های جهانی و زنده کردن جریان دانش می باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های مرکزی، دانشکده ای و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل Hissig بوده است. مدل Hissig دارای چهار فرایند خلق، ذخیره، نشر و به کارگیری دانش می باشد.
روش بررسی: روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. جامعه پژوهش، تمام کارکنان شاغل در ۲۱ کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز (۵۹ نفر) در سال ۱۳۸۹ بودند. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی Cochrane استفاده گردید، که تعداد ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، مبتنی بر تصادفی طبقه ای متناسب با حجم بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه توسط اساتید مجرب تایید و به منظور پایایی آن ضریب Cronbach’s Alpha با مقدار ۰٫۹۴۹ استخراج گردید. داده های پژوهش با کمک نرم افزار SPSS16 مورد تحلیل قرار گرفت و در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون های One-sample t، MANOVA و آزمون تعقیبی Scheffe استفاده شد. همچنین برای ترسیم نمودارها از نرم افزار Excel16 استفاده شد.
یافته ها: میزان کاربست مولفه های خلق دانش با ۳٫۰۶ بالاتر از متوسط، ذخیره دانش با ۲٫۵۶ در حد پایین تر از متوسط، نشر دانش با ۲٫۸۷ در حد بالاتر متوسط و به کارگیری دانش با ۳٫۱۲ در حد بالاتر از متوسط بود. همچنین نتیجه آزمون One-sample t بر اساس مدل Hissig نشان داد که میزان کاربست مولفه های مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز با میانگین ۲٫۹۰ در حد بالاتر از متوسط می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه مرکزی، دانشگاهی و بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حد بالاتر از متوسط می باشد، اما از بین مولفه های مورد بررسی مولفه ذخیره دانش در حد پایین تر از متوسط می باشد، بنابراین تبیین اهمیت ذخیره دانش در بین کارکنان کتابخانه ها و استفاده از سیستم های ذخیره دانش ضروری می باشد.