مقاله میزان مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۲۲ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: میزان مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله برنامه ریزی
مقاله تصمیم گیری
مقاله دانشگاه
مقاله هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی منطقه ۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری است که در هر یک از ابعاد تصمیم گیری (آموزشی، اداری، پژوهشی) و با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی بررسی شد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق شامل ۱۱۷۲ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه ۱۰ و نمونه مورد مطالعه شامل ۲۸۰ نفر اعضای هیات علمی در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ایی تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن بر اساس فرمول آلفای کرانباخ ۹۴% به دست آمد. برای تحلیل داده های تحقیق از مدل های آماری تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه و در نهایت استفاده از آزمون LSD به مقایسه دو به دو میانگین ها پرداخته شده است. نتایج نشان داد که بین میزان مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری های واحدهای دانشگاهی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های آموزشی باعث افزایش تعلق خاطر آن ها می شود. بین میزان مشارکت اعضای هیات علمی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنی دار مشاهده نگردید. بین میزان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های مربوط به حیطه پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اداری تفاوت معنی داری وجود ندارد.