مقاله میزان کاربرد مولفه های مدیریت پست مدرن در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: میزان کاربرد مولفه های مدیریت پست مدرن در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه ها
مقاله رهبری
مقاله مدیریت کارکنان
مقاله نوآوری سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی پور سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با پیدایش مولفه های جدید مدیریت پست مدرن شامل ترغیب، خودکنترلی، رهبری خدمتگزار، سازماندهی فعال، نوآوری و هم آفرینی، مدل های سنتی مدیریت زیر سوال برده شده است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان کاربرد مولفه های مدیریت پست مدرن در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی-پیمایشی، جامعه پژوهش، تمام کارکنان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۷۸ نفر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۵۵ نفر در سال ۹۰-۱۳۸۹ انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته در دو وضعیت موجود و مطلوب بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی و صوری و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب Cronbach’s alpha در وضعیت موجود ۰٫۹۷ و در وضعیت مطلوب ۰٫۹۶ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های t تک نمونه ای،t  مستقل، Hotelling t2، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی LSD) توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.
یافته ها: میانگین نمرات مولفه های مدیریت پست مدرن در وضعیت موجود، کمتر از سطح متوسط ( (m<3و در وضعیت مطلوب، بیشتر از حد متوسط ( (m>3بود. همچین بین میانگین مولفه های مدیریت پست مدرن در وضعیت موجود بر مبنای متغیر جمعیت شناختی جنسیت، در مولفه های «خودکنترلی»، «رهبری خدمتگزار» و «نوآوری» و در وضعیت مطلوب بر مبنای متغیر جمعیت شناختی نوع کار در خصوص مولفه «هم آفرینی» اختلاف معنی داری مشاهده شد (.(P<0.05
نتیجه گیری: با ظهور دوره پست مدرن و بنا به اهمیت مدیریت به عنوان رکن اساسی توسعه و پیشرفت، مدیران کتابخانه های دانشگاهی باید با مولفه های مدیریت پست مدرن آشنا شده و جهت اداره مناسب کتابخانه ها، این مولفه ها را به کار گیرند.