مقاله میزان فرسودگی شغلی و رابطه آن با سن و سابقه کار کتابداران دانشگاه های دولتی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۹۴۲ تا ۹۴۹ منتشر شده است.
نام: میزان فرسودگی شغلی و رابطه آن با سن و سابقه کار کتابداران دانشگاه های دولتی شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله کتابداران
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی نژاد محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از مهم ترین مسایل نیروی انسانی سازمان ها، سلامت جسمی و روانی کارکنان شاغل است. پدیده های استرس، فرسودگی شغلی و عاطفی کارکنان تاثیر بسزایی در کارایی آنان دارد. هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان فرسودگی شغلی و ابعاد آن در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر تهران بود.
روش بررسی: این مطالعه، توصیفی- همبستگی بود که با استفاده از پرسش نامه فرسودگی شغلی Jakson و Maslach انجام گرفت که مقدار پایایی آن برابر مقدار ۰٫۷۸ بود. نمونه پژوهش شامل ۱۱۱ کتابدار شاغل در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰ بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.
یافته ها: کتابداران در اثر فرایند کاری، دارای تحلیل رفتگی عاطفی، عدم موفقیت فردی و مسخ شخصیت بالایی بودند. همچنین بین سن و سابقه شغلی با فرسودگی شغلی و مولفه های آن رابطه معنی داری مشاهده شد، به این معنی که با افزایش سن و سابقه کار، فرسودگی شغلی آنان نیز افزایش یافته است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که با افزایش سن و سابقه کار، کتابداران دانشگاه های دولتی شهر تهران، فرسودگی شغلی آنان در سه مولفه مربوط به آن افزایش یافته است. از این رو مدیران کتابخانه ها باید با اتخاذ تصمیم ها و اقدامات به موقع در همه سطوح، موجبات بهره وری و شکوفایی هر چه بیشتر در سرمایه نیروی انسانی را فراهم آورند تا از این طریق امکان ارایه خدمات اطلاعاتی مناسب و روزآمد به کاربران آن ها فراهم گردد.