مقاله میزان فاکتور هشت و فون ویلبراند و ارتباط آن ها با علایم بالینی در ناقلین قطعی هموفیلی در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: میزان فاکتور هشت و فون ویلبراند و ارتباط آن ها با علایم بالینی در ناقلین قطعی هموفیلی در اصفهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله هموفیلی A
مقاله خونریزی
مقاله ناقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحی فر محمدرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: هورفر حمید
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی فر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی نصرت
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین پور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف
تمایل به خونریزی در ناقلین هموفیلی A از سال ها قبل شناخته شده به طوری که برخی حتی با سطح فاکتور ۴۰% تا ۶۰% نیز، دچار خونریزی های غیر طبیعی می شوند. هدف از مطالعه تعیین سطح فاکتور VIII و فون ویلبراند و بررسی ارتباط آن ها با علایم بالینی در ناقلین قطعی بود.
مواد و روش ها
این بررسی توصیفی بر روی ۴۹ زن ناقل قطعی هموفیلی A در سال ۱۳۸۹ انجام شد. آزمایشPTT ،PT ، VIII و vWF انجام و ارتباط آن ها با نمره علایم بالینی توسط آزمون پیرسون و ۱۷ SPSS بررسی شد.
یافته ها
میانگین ۱۲٫۶±۱٫۳ PTثانیه، ۳۶٫۳±۴٫۲PTT ثانیه، فاکتور ۵۲٫۵±۲۲٫۶ VIII درصد بود. میانگین %۸۳٫۷±%۳۵٫۲ vWF:Ag و میانگین نمره علایم بالینی %۱٫۵±%۱٫۷۵ بود. فقط ۲ نفر (۴%) از ناقلین دارای نمره علایم بالینی ۵ و بالاتر بودند. آزمون t نشان داد که در ناقلین قطعی بین نسبت فاکتور VIII به vWF :Ag با نمره علایم بالینی ارتباط قابل ملاحظه ای وجود داشت (p=0.006)
نتیجه گیری
آزمایش هایPTT ،PT ، فاکتور هشت،vWF: Ag و نمره علایم بالینی در غربالگری ناقلین هموفیلی A هر کدام به تنهایی نمی تواند کمک کننده باشد لذا به نظر می رسد، تنها تعیین نسبت فاکتور هشت به vWF: Agمی تواند در بررسی احتمال ناقل بودن مفید باشد. ولی برای تشخیص قطعی ناقلین، هم چنان نیاز به انجام آزمایش های مولکولی و ژنتیکی می باشد.