مقاله میزان شیوع و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی (linnaeus, 1785 Esox lucius) تالاب انزلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: میزان شیوع و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی (linnaeus, 1785 Esox lucius) تالاب انزلی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اردک ماهی
مقاله انگل
مقاله تالاب انزلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمال زادفلاح فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دقیق روحی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: صیادبورانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین آلودگی های انگلی اردک ماهی تالاب انزلی (Esox lucius)، تعداد ۱۲۰ قطعه اردک ماهی به صورت تصادفی توسط تور تله ای مخروطی صید و به کمک مخازن آب مجهز به کپسول اکسیژن به صورت زنده به پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور منتقل شدند. هدف از این پژوهش که به مدت یک سال از پاییز ۱۳۸۸ تا تابستان ۱۳۸۹ صورت گرفت، بررسی وضعیت آلودگی این ماهی و همچنین تعیین میزان شیوع، شدت آلودگی، فراوانی و شاخص غالبیت انگل ها بود. ماهیان پس از زیست سنجی براساس روش های متداول کالبدگشایی مورد آزمایش قرار گرفتند. در این بررسی ۱۰ گونه انگل شامل ۲ گونه سخت پوست Argulus foliaceus) و(Lernaea cyprinicea ،۲ گونه نماتود Eustrongylides exisus) و(Raphidascaris acus ،۲ گونه ترماتود مونوژن Tetraonchus monenteron) و(Dactylogyrus sp ، یک ترماتود دیژن (Diplostomum spathaceum)، یک تک یاخته (Tricodina sp)، یک خارسر (Corynosoma strumosum) و یک گونه کرم پهن (Rhipdocotyle illense) جداسازی شدند. براساس بررسی های صورت گرفنه بیش ترین میزان شیوع با (۲۶٫۶۶ درصد) مربوط به E. exisus و کم ترین میزان شیوع (۳٫۳۳ درصد) مربوط به Tricodina sp بود. حداکثر میانگین شدت آلودگی با (۸۸٫۵عدد) مربوط به R. illense و حداقل میانگین شدت آلودگی با (۱٫۷۵) مربوط به L. cyprinicea بیش ترین میانگین فراوانی با (۱۱٫۸عدد) مربوط به R. illense و کم ترین میانگین فراوانی با (۰٫۰۹ عدد) مربوط به A. foliaceus، بیش ترین دامنه تعداد انگلی (۳۰۰-۳ عدد) مربوط به R. illense و کم ترین دامنه تعداد انگلی (۳-۱ عدد) مربوط به L. cyprinicea و A. foliaceus بود. نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب بوده که بین فصل و سن با آلودگی های انگلی اردک ماهی تالاب انزلی ارتباط وجود داشته (P<0.05) ، ولی بین جنس و آلودگی های انگلی آن ها ارتباط وجود ندارد (P<0.05)ضمن این که در این بررسی انگل C. strumosum برای اولین بار از اردک ماهی تالاب انزلی در ایران گزارش می شود. با توجه به تنوع گونه ای و فراوانی انگل ها و همچنین اندام های آلوده شده در اردک ماهی تالاب انزلی لزوم توجه به مسایل بهداشتی و سلامتی این ماهی ضروری به نظر می رسد، زیرا اردک ماهی به دلیل عادت غذایی گوشت خواری و تا حدودی وابسته بودن ذخایر این ماهی به فرآیند تکثیر مصنوعی بسیار آسیب پذیر می باشد. همچنین با توجه به این که هر ساله بخشی از مولدین مورد نیاز برای تکثیر این گونه با ارزش از تالاب انزلی تهیه و تامین می شود باید حضور این انگل ها جدی گرفته شده و اقدامات اساسی در زمینه کنترل و پیش گیری از بروز بیماری های انگلی صورت پذیرد.