مقاله میزان شناخت اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ازمجلات الکترونیکی رایگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: میزان شناخت اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ازمجلات الکترونیکی رایگان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعضا هیات علمی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مقاله مجلات الکترونیکی رایگان
مقاله میزان شناخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی سیدعلی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی نسب سیدنورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری مونا
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه وهدف: امروزه میزان مجلات معتبر علمی رایگان در حوزه پزشکی زیاد است، اما این که پژوهشگران کشور ما این گونه مجلات را چگونه می شناسند، مشخص نیست. هدف این پژوهش بررسی میزان شناخت اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از مجلات الکترونیکی رایگان است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی است. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته که پایایی و روایی آن در یک بررسی پایلوت تعیین شد، جمع اوری گردید. از ۱۸۹ عضو هیات علمی این دانشگاه ۹۵ پاسخ اخذ گردیده و داده ها با استفاده از جداول فراوانی و محاسبه میانگین و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها:
۳۴٫۷ درصد از اعضای محترم هیات علمی این پژوهش با مجلات الکترونیکی رایگان آشنا بودند. اغلب اعضا در مورد بالا بودن اعتبار پژوهشی این منابع، مناسب بودن داوری مقالات این منابع، داشتن حق مالکیت معنوی کامل برای نویسنده، تامین اعتبار مالی این منابع و نیاز ویا عدم نیاز به مهارت جهت استفاده از این منابع بی نظر هستند. اغلب معتقدند که منابع اطلاعاتی الکترونیکی رایگان اعتبار استنادی دارند. درمجلات با ضریب تاثیر بالا به صورت گسترده چاپ می شوند. زودتر چاپ می شوند و دسترسی به آن ها آسان است. اغلب اعضای آشنا با مجلات الکترونیکی رایگان معتقدند عمده مزیت این مجلات به ترتیب سهولت دسترسی به آن ها و بعد رایگان بودن آن هاست.
نتیجه گیری: اغلب اعضای محترم هیات علمی این پژوهش در مورد مجلات الکترونیکی رایگان اطلاعات کافی ندارند. پیشنهاد می گردد در مورد شناساندن این نوع مجلات اطلاع رسانی کافی به عمل آید.