مقاله میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در ماماهای مراکز بهداشتی – درمانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی از صفحه ۳۶ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در ماماهای مراکز بهداشتی – درمانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماما
مقاله اخلاق
مقاله کدهای اخلاق حرفه ای
مقاله مراکز بهداشتی – درمانی
مقاله سلامت باروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واثق رحیم پرور سیده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نصیریانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فرج خدا تهمینه
جناب آقای / سرکار خانم: بحرانی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد اخلاقی یکی از مولفه های اصلی ارائه مراقبت با کیفیت و شایسته به زنان و مادران است. این مطالعه با هدف تعیین میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در ماماهای مراکز بهداشتی – درمانی شهر تهران طراحی شد. این مطالعه توصیفی – مقطعی، در سال ۱۳۹۲ انجام شد. ۱۲۵ نفر از ماماهای مراکز بهداشتی – درمانی شهر تهران به روش طبقه ای سهمیه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خودگزارش دهی شامل دو بخش بود: مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه روا و پایای کدهای اخلاق ارائه دهندگان خدمات سلامت باروری. در پژوهش حاضر ۱۰ حیطه از این پرسشنامه (شامل ۴۳ سوال در مقیاس لیکرت ۵ قسمتی از خیلی کم تا خیلی زیاد) مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی در نرم افزار SPSS استفاده شد. میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در ماماهای مراکز بهداشتی – درمانی شهر تهران ۳٫۸۶۶±۰٫۵۲۲ بود. لازم به ذکر است که حداقل نمره ۱ و حداکثر ۵ بوده است. میزان رعایت هر حیطه به تفکیک عبارت بود از: رعایت حق کرامت انسانی مددجو ۳٫۷۷±۰٫۶۷۶، حق تصمیم گیری مددجو ۳٫۶۱±۰٫۵۸، اخذ رضایت آگاهانه از مددجو ۳٫۴۸±۰٫۸۸۹، آشکار سازی اطلاعات برای مددجو ۴±۰٫۷۴، رعایت حق محرمانه نگه داشتن اطلاعات مددجو ۳٫۸۳±۰٫۸۴۴، افشاء اطلاعات مددجو ۳٫۴۷±۰٫۷۲۳، رعایت حق حریم خصوصی مددجو ۴٫۰۸±۰٫۷۰۹، سودرسانی و عدم ضرررسانی به مددجو ۳٫۹۷±۰٫۶۹۸، رعایت عدالت نسبت به مددجو ۴٫۱۴±۰٫۸۰۲ و ارتباط حرفه ای با همکار ۴٫۲۳±۰٫۷۰۹٫ پیشنهاد می شود جهت ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت خدمات مامایی، به آموزش اخلاق حرفه ای (تئوری و بالینی) بیشتر از قبل توجه گردد و کدهای اخلاق مامایی پس از اطلاع رسانی گسترده، به کار گرفته و پایش شود.