مقاله میزان رضایت کتابداران از محیط رابط نرم افزارهای کتابخانه ای شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۸۶۲ تا ۸۶۹ منتشر شده است.
نام: میزان رضایت کتابداران از محیط رابط نرم افزارهای کتابخانه ای شهر اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرم افزار
مقاله رابط کاربر کامپیوتر
مقاله رضایت
مقاله کتابداران
مقاله کتابخانه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجیری شهین
جناب آقای / سرکار خانم: رخش فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: نه روزیان نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: اردستانی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رابط کاربر در حقیقت بخشی از نرم افزار و یا به عبارتی محیطی در نظام های رایانه ای اعم از پایگاه ها، نرم افزارها، سایت ها و … است که میان ماشین و کاربر تعامل ایجاد می کند. سنجش میزان رضایت کاربران از محیط رابط نرم افزار می تواند تا حد زیادی میزان موفقیت آن نرم افزار را مشخص کند. این پژوهش با هدف، مقایسه میزان رضایت کتابداران از محیط رابط نرم افزار های کتابخانه ای شهر اصفهان در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع تحلیلی و جامعه مورد مطالعه، کتابداران کتابخانه های شهر اصفهان (شامل کتابخانه های دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور، نهاد کتابخانه های عمومی، شهرداری، علمی-کاربردی و غیر انتفاعی) بود که طبق آمارهای به دست آمده حدود ۶۵۰ نفر بودند. در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای استفاده شد که تعداد نمونه ۲۴۲ نفر تعیین گردید. نرم افزارهایی که در این پژوهش مقایسه شدند شامل: نرم افزار پیام مشرق، پارس آذرخش، نمایه، نوسا و کاوش بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد (QUIS یا Questionnaire for user interaction satisfaction) بود که پیش تر در پژوهش دیگری روایی و پایایی آن نیز به تایید رسیده بود و ضریب Cronbach’s alpha محاسبه شده برای آن و میزان پایایی پرسش نامه ۰٫۷۶ بود. جهت تحلیل داده ها ازآمار توصیفی (درصد و میانگین) و نیز آمار تحلیلی از جمله آزمون های ANOVA و همگونی واریانس و از آزمون های تعقیبی Dante و Tukey برای تحلیل واریانس های ناهمگون در نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها: کتابداران کاربر نرم افزار نوسا از لحاظ وضعیت کلی نرم افزار (با میانگین ۴)، صفحه نمایش اطلاعات (با میانگین ۳٫۷۹)، واژگان و پیام های رابط کاربر (با میانگین ۳٫۶۱)، راهنمای رابط کاربر نرم افزار (با میانگین ۳٫۶۴)، قابلیت ها و امکانات رابط کاربر (با میانگین ۳٫۷۶) نسبت به کتابداران کاربر سایر نرم افزارهای مورد بررسی رضایت بیشتری داشتند. رشته تحصیلی کتابداران (رشته کتابداری، رشته غیر کتابداری) تاثیری بر میزان رضایت کتابداران از نرم افزار کتابخانه ای نداشت. مقطع تحصیلی بر میزان رضایت کتابداران از نرم افزار کتابخانه ای موثر بود. با افزایش سابقه کار، میزان رضایت کتابداران از نرم افزار افزایش یافت.
نتیجه گیری: رضایت کاربران نرم افزار نوسا از شش ویژگی مورد مقایسه نرم افزارهای کتابخانه ای در این پژوهش یعنی وضعیت کلی نرم افزار، صفحه نمایش اطلاعات، واژگان و پیام های رابط کاربر، یادگیری رابط کاربر و راهنمای رابط کاربر در سطح بالاتری نسبت به سایر نرم افزارهای کتابخانه ای قرار داشت. پارس آذرخش و کاوش در رتبه دوم و پیام و نمایه در رتبه سوم قرار گرفتند. از آن جایی که کتابداران بیشترین ساعات کاری خود را با نرم افزار کتابخانه ای کار می کنند، رضایت آن ها از سهولت و راحتی یا به عبارت بهتر ارتباط با محیط رابط کار در نرم افزار تاثیر زیادی بر موفقیت شرکت های طراح نرم افزارهای کتابخانه ای دارد. بنابراین بخش پشتیبانی و آموزش این شرکت ها باید در جلسات منظم به بررسی عوامل موثر بر رضایت کتابداران از نرم افزارهای کتابخانه ای خود بپردازند و از نظرات کتابداران در طراحی های خود استفاده نمایند.