مقاله میزان رضایتمندی از وسایل کمک بینایی و کیفیت زندگی در بین کم بینایان مراجعه کننده به کلینیک کم بینایی هلال احمر تهران از تیر ماه ۱۳۹۰ تا تیر ماه ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب توانبخشی از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: میزان رضایتمندی از وسایل کمک بینایی و کیفیت زندگی در بین کم بینایان مراجعه کننده به کلینیک کم بینایی هلال احمر تهران از تیر ماه ۱۳۹۰ تا تیر ماه ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم بینایی
مقاله وسایل کمک بینایی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله میزان رضایتمندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فریدونی فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی برومند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: با توجه به شیوع نسبتا بالای کم بینایی مخصوصا در کشورهایی مثل ایران که جمعیت رو به پیری است و نقش وسایل کمک بینایی در افزایش کیفیت زندگی آنها، در این مطالعه مقطعی میزان رضایتمندی از وسایل کمک بینایی و کیفیت زندگی در کم بینایان مراجعه کننده به کلینیک کم بینایی هلال احمر تهران از تیر ماه ۱۳۹۰ تا تیر ماه ۱۳۹۱ را بررسی کردیم.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، میزان رضایتمندی و کیفیت زندگی کم بینایان مراجعه کننده به کلینیک کم بینایی مرکز توانبخشی هلال احمر تهران از تیر ماه ۱۳۹۰ تا تیر ماه ۱۳۹۱ بررسی شد. تعداد ۱۲ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند و اطلاعات مورد نیاز، توسط پرسشنامه به صورت مصاحبه ای و تلفنی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 تجزیه و تحلیل گردید.P£۰٫۰۵  معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میزان سلامت عمومی (P=0.012)، میانگین نسبت کیفیت بینایی، کیفیت فعالیت های نزدیک، درصد سلامت روانی، توانایی انجام کارها و میزان استقلال فردی (P<0.0005) بعد از استفاده از وسیله به طور معنی داری افزایش یافتند. کیفیت فعالیت های دور، میزان اعتماد به نفس حضور در اجتماع و میزان درد چشمی قبل و بعد از استفاده از وسیله اختلاف معنی داری را نشان نمی دادند (P>0.05) %91.7 از افراد رضایتمندی ۵۰% به بالا داشتند. میانگین رضایتمندی در مردان %۷۳٫۳۳ و در زنان %۵۸٫۳۳ به دست آمد که تفاوت معنی داری را نشان نداد (P>0.05).