مقاله میزان توافق طیف سنجی تشدید مغناطیسی با آنتی ژن اختصاصی پروستات سرم در تشخیص عود موضعی سرطان پروستات به دنبال رادیکال پروستاتکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۹۵ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: میزان توافق طیف سنجی تشدید مغناطیسی با آنتی ژن اختصاصی پروستات سرم در تشخیص عود موضعی سرطان پروستات به دنبال رادیکال پروستاتکتومی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MRS
مقاله PSA
مقاله سرطان پروستات
مقاله عود تومور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری مهیار
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی شاهی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از ویژگی های آدنوکارسینوم پروستات چند کانونه بودن آن می باشد. به گونه ای که این کانون ها ممکن است با استفاده از سی تی اسکن یا Magnetic Resonance Imaging (MRI) قابل تشخیص نباشند. در این مطالعه سعی شده است تا ارزش MRS و توافق آن با Prostatic Specific Antigen (PSA) (به عنوان روش قدیمی) برای تشخیص عود بافت تومورال در بیماران مبتلا به سرطان پروستات مورد بررسی قرار گیرد.
روش بررسی: این مطالعه در قالب یک مطالعه مقطعی انجام شد. نمونه مورد پژوهش عبارت بود از بیمارانی که به منظور تشخیص و درمان عود لوکال سرطان پروستات، پس از رادیکال پروستاتکتومی مراجعه کرده بودند. به صورت سنتی مقادیر PSA بیش از ۲/۰ نانوگرم در دسی لیتر به منزله عود لوکال تومور در نظر گرفته شد. نتایج MRS بر حسب نسبت مجموع کراتین و کولین به سیترات و حد تمایزهای مختلف با PSA مقایسه شد.
یافته ها: تعداد ۱۳۹ بیمار وارد مطالعه شدند. عود تومور در ۱۰۷ بیمار (۷۷%) بر اساس PSA سرم تشخیص داده شد. میانگین PSA و مجموع میزان کراتین و کولین به سیترات در بیماران دارا و فاقد عود تفاوت آماری معنی داری داشت. توافق PSA با MRS در حد تمایز ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ به ترتیب ۹۴٫۱%، ۹۴٫۴% و ۸۵٫۱% بود. ضریب همبستگی بین این دو روش تشخیصی ۰٫۴۸۱ به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما نشان داد که MRS به عنوان یکی از ابزارهای دقیق تشخیص سرطان پروستات و عود آن مطرح می باشد. به خصوص در حد تمایز ۱۰۰ برای نسبت مجموع کراتین و کولین به سیترات توافقی در حدود ۹۵% با PSA را شاهد بودیم.