مقاله میزان تطابق مهارت های فارغ التحصیلان کارشناسی حسابداری با معیارهای حرفه حسابرسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: میزان تطابق مهارت های فارغ التحصیلان کارشناسی حسابداری با معیارهای حرفه حسابرسی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های فارغ التحصیلان حسابداری
مقاله معیارهای حرفه حسابرسی
مقاله میزان انطباق
مقاله ارزیابی انطباق
مقاله حرفه حسابرسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهدار فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش ارزیابی میزان انطباق بین مهارت های فارغ التحصیلان دوره کارشناسی حسابداری و معیارهای مورد نیاز برای حرفه حسابرسی است. هدف یاد شده بوسیله سه فرضیه اصلی در سه طبقه مهارت عمومی و شخصی، اداری و مدیریتی و تخصصی و حرفه ای و سی پرسش فرعی مورد آزمون واقع شده است. جامعه آماری تحقیق شامل سه گروه، استادان دانشگاه، حسابرسان و دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر به وسیله پرسشنامه (با استفاده از طیف ۵ رتبه ای لیکرت) بدست آمده است. همچنین در این تحقیق از آزمون های کروسکال والیس و تحلیل واریانس جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده برای فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که بین نظرات سه گروه تحقیق در مورد میزان انطباق سه دسته مهارت های ذکر شده فارغ التحصیلان دوره کارشناسی حسابداری با معیارهای مورد نیاز برای ورود به حرفه حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.