مقاله میزان تحمل مقادیر کم کلرید روی در سلول های رده لنفوئیدی B و T در محیط کشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: میزان تحمل مقادیر کم کلرید روی در سلول های رده لنفوئیدی B و T در محیط کشت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحمل سلولی
مقاله سلول زنده رده لنفوئیدی B
مقاله سلول زنده رده لنفوئیدی T
مقاله سیستم ایمنی
مقاله کلرید روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصری سیما
جناب آقای / سرکار خانم: بیداران سایه
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روی (Zn) یک عنصر ضروری برای سیستم ایمنی محسوب می گردد. این عنصر اثرات مختلفی بر فعالیت سیستم ایمنی دارد. از سوی دیگر سطوح مختلف روی در سرم خونی عملکرد طبیعی لنفوسیت ها را تغییر می دهد. در مطالعه حاضر میزان تحمل مقادیر مختلف کلرید روی در سلول های رده لنفوئیدی B و T بررسی شده است. این مطالعه تجربی در سال ۱۳۸۹و ۹۰ در دانشگاه پیام نور انجام شد. سلول های رده لنفوئیدی B و T (راجی و مولت -۴) در مجاورت غلظت های ۱، ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۷۵، ۱۲۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۱۷۵ و ۲۰۰ میکرومولار کلرید روی در زمان های ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۴۸، ۶۰ و ۷۲ ساعت انکوبه شدند. سپس درصد سلول های زنده رده لنفوئیدی B و T (راجی و مولت -۴) بوسیله روش هموسایتومترمحاسبه گردید و درصد سلول های زنده به عنوان شاخص تحمل سلولی به اثر کلرید روی در نظر گرفته شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری از جمله آزمون T-test و آزمون Kruskal-Wallis test تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد غلظت های ۴۰-۱ میکرومولار کلرید روی بر تعداد درصد سلول های زنده رده لنفوئیدی B،T  و میزان تحمل این سلول ها در زمان های مختلف پس از انکوباسیون (۱۲ تا ۷۲ ساعت) نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری وجود ندارد (p>0.05). اما در غلظت های ۲۰۰-۵۰ میکرومولار کلرید روی، میزان تحمل سلول ها نسبت به گروه شاهد و غلظت زیر ۵۰ میکرومولار کلرید روی کاهش معنی داری یافت (p<0.05). روی برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی لازم است اثرات مختلف روی بر سلول های رده لنفوئیدی B و T بستگی به میزان غلظت روی دارد مقادیر بالای روی می تواند اثرات منفی و بازدارنده بر روی سلول های رده لنفوئیدی B و T بگذارد.