مقاله میزان تحقق اهداف دانشی برنامه درسی فیزیک ۳ و آزمایشگاه آن در دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در نظریه و عمل در برنامه درسی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: میزان تحقق اهداف دانشی برنامه درسی فیزیک ۳ و آزمایشگاه آن در دوره متوسطه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی فیزیک
مقاله تحقق هدف های برنامه درسی
مقاله برنامه درسی کسب شده
مقاله آموزش فیزیک
مقاله دوره متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: موسی پور نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالاشرافی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله گزارشی از میزان تحقق اهداف برنامه درسی کسب شده فیریک و آزمایشگاه سال سوم دبیرستان ارائه می شود. این پژوهش از نوع مطالعات برآوردی و ارزشیابی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها در زمره پژوهش های زمینه یابی قرار دارد. با استفاده از آزمون پیشرفت تحصیلی، میزان تحقق هدف های برنامه درسی با سنجش ۳۶۹ نفر از دانش آموزان رشته های ریاضی فیزیک و تجربی مدارس متوسطه پنج منطقه جغرافیایی شهر تهران به انجام رسید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: ۱- اهداف حیطه دانشی درس فیزیک ۳ و آزمایشگاه تحقق یافته است. ۲- بین دانش آموزان دختر و پسر رشته های ریاضی و تجربی در تحقق اهداف حیطه دانشی تفاوت معناداری وجود ندارد. ۳- بین دانش آموزان مناطق مختلف آموزشی در تحقق اهداف حیطه دانشی تفاوت معناداری وجود دارد.