مقاله میزان تحقق اهداف آموزش از راه دور در آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان: ارایه راهبردهای توسعه آموزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: میزان تحقق اهداف آموزش از راه دور در آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان: ارایه راهبردهای توسعه آموزشی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش از راه دور
مقاله اهداف آموزشی
مقاله توسعه
مقاله مراکز آموزش از راه دور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کراچی اصفهانی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدیعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با نگاهی به کثرت آمار دانش آموزان در نظام آموزشی رایج و ضرورت تسهیل در دسترسی افراد لازم التعلیم و تحقق عدالت آموزشی در تمام مناطق کشور بر لزوم توسعه آموزش های از راه دور بخصوص در استان های محروم بیشتر پی میبریم.از این رو پژوهش حاضر با هدف میزان دستیابی به اهداف آموزش از راه دور در استان سیستان و بلوچستان از دیدگاه کارشناسان و مدیران و ارائه راهبردهایی برای توسعه آموزش می باشد. روش پژوهش زمینه یابی توصیفی می باشد و شرکت کننده های پژوهش تعداد ۹۶ نفر از کارشناسان و مدیران آموزش از راه دور استان می باشد. پژوهش به روش سرشماری نمونه گیری شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از نظر متخصصین آموزش از راه دور و اساتید دانشگاه احراز شده که نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه بوده است. پژوهش شامل دو سوال زیر می باشد:
۱- از دیدگاه کارشناسان و مدیران، مراکز آموزش از راه دور استان سیستان و بلوچستان از لحاظ دستیابی به اهداف چگونه می باشد؟
۲- از دیدگاه کارشناسان و مدیران مراکز آموزش از راه دور راهبرد های مناسب و مطلوب جهت توسعه آموزش از راه دور در استان سیستان و بلوچستان چه می باشد؟
یافته ها نشان داد که تحقق اهداف آموزش از راه دور استان تا حد مطلوب و رضایت بخشی صورت گرفته و راهبردهای ارائه شده جهت توسعه آموزش از راه دور استان معنادار می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که آموزش از راه دور استان س.ب توانسته است با وجود موانع و مشکلات بسیار در دستیابی به اهداف مصوبه آموزش از راه دور تا حد خوب و مطلوبی نائل آمده و باکارگیری راهبردهای ارائه شده که شامل وجود زیر ساخت های تکنولوژیکی،تنوع در شیوه های آموزش،توسعه فرهنگ پژوهش، وجود یادگیری الکترونیکی، و… می تواند روزبه روز در جهت توسعه آموزش در استان موفق تر عمل کند.