مقاله میزان تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سل ریوی (رفتارهای خودمراقبتی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: میزان تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سل ریوی (رفتارهای خودمراقبتی)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای خودمراقبتی
مقاله مدل اعتقاد بهداشتی
مقاله سل ریوی اسمیر مثبت
مقاله چابهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جدگال خیرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ضاربان ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده سیوکی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی راد حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سل یکی از شایع ترین بیماری های عفونی است که سالانه منجر به بیش از ۲ میلیون مرگ در جهان می گردد. این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت چابهار در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت.
مواد و روش ها: چارچوب این مطالعه نیمه تجربی را مدل اعتقاد بهداشتی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته تشکیل می دهد. تعداد ۸۰ نفر از مسلولین ریوی اسمیر مثبت با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. جلسات آموزشی جهت گروه آزمون به صورت چهره به چهره و پرسش و پاسخ در طی ۲ ماه و در ۲ جلسه انجام گرفت و مداخله ای روی گروه کنترل صورت نگرفت. مواد کمک آموزشی شامل؛ کتابچه آموزشی و پمفلت بود. از دو گروه، یک ماه بعد از مداخله پس آزمون گرفته شد. داده ها در نرم افزار SPSS19 و آزمون های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بعد از مداخله، نمره شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، راهنما برای عمل، خودکارآمدی، آگاهی و رفتارهای خودمراقبتی به طور معناداری نسبت به قبل از مداخله افزایش یافت. و آزمون تی وابسته این تغییرات را معنادار نشان داد ولی در مورد گروه کنترل این تغییرات معنادار نبود.
نتیجه گیری: آموزش بهداشت از طریق مدل اعتقاد بهداشتی، رفتارهای خودمراقبتی بیماران سل ریوی اسمیر مثبت را ارتقاء می دهد.