مقاله میزان بهره هوشی (IQ) در بیماران ۱۸-۱۲ ساله با ناهنجاری های دندانی-فکی تحت درمان ارتودنسی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: میزان بهره هوشی (IQ) در بیماران ۱۸-۱۲ ساله با ناهنجاری های دندانی-فکی تحت درمان ارتودنسی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش
مقاله مال اکلوژن
مقاله وضعیت اقتصادی
مقاله اجتماعی
مقاله سن
مقاله میزان تحصیلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عارف دایان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از موضوعاتی که در حیطه ارتودنسی مطرح می باشد ارتباط میان میزان بهره هوشی و مال اکلوژن است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بهره هوشی در بیماران دارای اختلالات دندانی-فکی مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ انجام پذیرفت.
مواد و روشها: در مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر، ۱۶۰ بیمار ۱۸-۱۲ ساله تحت درمان ارتودنسی شرکت داشتند. پرسشنامه ای در سه بخش شامل اطلاعات دموگرافیک، عمومی و ارتودنسی تهیه گردید. پس از تکمیل پرسشنامه توسط بیمار و دانشجوی سال آخر دندانپزشکی، تست مقیاس ۳ آزمون هوش
R.B.Cattel از طریق رایانه به عمل آمد و میزان بهره هوشی ثبت گردید. داده ها با استفاده از روش آماری رگرسیون خطی آنالیز شدند.
یافته ها: میانگین بهره هوشی جامعه مورد مطالعه برابر ۱۶±۹۸ بود. آنالیزهای آماری ارتباط معنی داری را بین میزان تحصیلات (۰٫۰۰۱>
P)، سن (۰٫۰۰۱>P) و وضعیت اقتصادی-اجتماعی (۰٫۰۰۱>P) با میزان بهره هوشی نشان دادند. با این وجود هیچگونه ارتباط معنی دار آماری بین نوع روابط اسکلتال و الگوی رشدی صورت با میزان بهره هوشی مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که بین نوع روابط اسکلتال و الگوی رشدی صورت با میزان بهره هوشی ارتباطی وجود ندارد
.