مقاله میزان بقاء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت های اندک ضدیخ در محلول انجمادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: میزان بقاء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت های اندک ضدیخ در محلول انجمادی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انجماد
مقاله تخمک
مقاله جنین
مقاله شیشه ای
مقاله کرایوتاپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهی امراله
جناب آقای / سرکار خانم: شهریور طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی ترک سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از موارد نیاز به ذخیره سازی انجمادی می توان به نگهداری جنین ها، جلوگیری از چند قلوزایی و کسب نتایج موفق تر بعد از برگشت فیزیولوژی رحم به سیکل طبیعی اشاره کرد. هدف این مطالعه ارزیابی میزان بقا، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت های اندک ضدیخ درمحلول انجمادی بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی تخمک های منجمد شده موش های نژاد C57Bl/6 با محلول های۷٫۵ ، ۱۰ و ۱۲ درصد محلول انجماد شیشه ای بارور شده و میزان تکامل آنها تا جنین دو سلولی ثبت شد. پس از انجماد شیشه ای جنین ها، آنها را تا بلاستوسیست کشت داده و میزان تکامل در هر مرحله ثبت شد. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و ال اس دی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در گروه های تخمک های منجمد شده با محلول ۱۲٫۵ و ۱۵ درصد نتایج با یکدیگر و با گروه کنترل مشابه بود. در جنین های منجمد شده با محلول ۱۰، ۱۲٫۵ و ۱۵ درصد نتایج با هم و با گروه کنترل مشابه بود. نتایج حاصل از انجماد با محلول ۷٫۵ درصد در همه گروه ها، نتایج ضعیفی بود.
نتیجه گیری: انجماد شیشه ای تخمک و جنین با استفاده ازکرایوتاپ، کاهش غلظت ضدیخ را تا محلول های ۱۰ و ۱۲٫۵ درصد به جای محلول ۱۵، امکان پذیر می کند و می تواند گامی در جهت بهینه کردن پروتکل متداول به شمار آید.