مقاله میزان بروز HCV و HIV در اهداکنندگان بار اول انتقال خون استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بخش اول پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۳۰۸ تا ۳۱۴ منتشر شده است.
نام: میزان بروز HCV و HIV در اهداکنندگان بار اول انتقال خون استان تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهداکنندگان خون
مقاله HIV
مقاله ویروس هپاتیت C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میررضایی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی بیگی بشیر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: سالک مقدم عباداله
جناب آقای / سرکار خانم: علویان سیدموید
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآبادی هاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کمبود روشی برای تخمین میزان بروز HCV و HIV در اهداکنندگان بار اول، توانایی در اندازه گیری میزان بروز و خطر باقی مانده در این گروه از اهداکنندگان را محدود ساخته است. مطالعه حاضر سعی در تخمین میزان بروز از طریق مدل پیشنهاد شده توسط شیمیان ژو در اهداکنندگان بار اول دارد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی گذشته نگر، کلیه اهداکنندگان بار اول (۹۸۸۱۰ نفر) از گروه های سنی ۲۰-۱۷ سال و ۳۳-۲۶ سال که در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ موفق به اهدای خون گردیده بودند، وارد مطالعه شدند. شیوع عفونت های HCV و HIV در گروه مورد بررسی، از طریق تقسیم تعداد موارد مثبت اثبات شده به کل اهداکنندگان بار اول در هر گروه سنی به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار  SPSS 19.5انجام و از آمار توصیفی و فاصله اطمینان %۹۵ برای محاسبه P1-P2 استفاده شد.
یافته ها: میزان بروز HCV در دو سال پیاپی ۸۸ و ۸۹ به ترتیب ۱۵٫۶۵ و ۱۱٫۸۳ در ۱۰۰۰۰۰ نفر به دست آمد. میزان بروز کل دوره ۲ ساله نیز ۱۳٫۲۶ در ۱۰۰۰۰۰ نفر محاسبه شد. میزان بروز HIV در ۲ سال پیاپی ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۱٫۴۷ و ۱٫۲۱ در ۱۰۰۰۰۰ نفر به دست آمد. میزان بروز کل دوره ۲ ساله ۱٫۳۷ در ۱۰۰۰۰۰ نفر محاسبه شد.
نتیجه گیری: قابل مقایسه بودن میزان بروز HIV محاسبه شده با کشورهای توسعه یافته، می تواند بر ایمنی مناسب خون از این نظر دلالت داشته باشد. در عین حال بالاتر بودن میزان بروز HCV، نیاز به تمهیدات دیگری برای ارتقای سلامت خون (مانند استفاده از آزمایش NAT) را گوشزد می کند.