مقاله میزان برخورد شغلی با نمونه بیماران در پرسنل شاغل آزمایشگاه های تشخیص پزشکی شهرستان بیرجند (سال ۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: میزان برخورد شغلی با نمونه بیماران در پرسنل شاغل آزمایشگاه های تشخیص پزشکی شهرستان بیرجند (سال ۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمایشگاه تشخیص طبی
مقاله برخورد شغلی
مقاله نمونه بیولوژیک
مقاله واکسیناسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: فخرراد سیده نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: بیجاری بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: سخاوتی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: فریدونی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آگاهی از خطرات احتمالی و استفاده از تجهیزات ایمنی می تواند نقش مهمی در کاهش برخوردهای شغلی داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان عوامل زمینه ساز برخوردهای شغلی با نمونه های بیماران و میزان استفاده آنان از تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان بیرجند انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی تمام کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی بیرجند به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک، سابقه و نوع برخورد شغلی با نمونه های بیماران و میزان رعایت اصول ایمنی به صورت مصاحبه حضوری با کارکنان آزمایشگاه تکمیل شد. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: ۸۴ (۷۶%) نفر از ۱۱۰ نفر حداقل سابقه یک برخورد شغلی با نمونه بیمار را داشتند. ۵۵ درصد برخوردها در مرحله آماده سازی نمونه رخ داده بود. در ۸۲ درصد موارد، بی احتیاطی فرد عامل برخورد تصادفی بود. میزان استفاده مستمر از روپوش، دستکش، هود و ماسک دهانی توسط کارکنان به ترتیب ۹۷ درصد، ۴۸ درصد، ۳۹ درصد و ۱ درصد بود. ۹۷ درصد کارکنان سابقه واکسیناسیون علیه هپاتیت بی را داشتند و ۷۸ درصد کارکنان نیز برای تشخیص آلودگی احتمالی آزمایش های دوره ای را انجام داده بودند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد، میزان برخوردهای شغلی در کارکنان آزمایشگاه ها بالا و سطح آموزش های پیشگیرانه و استفاده از وسایل حفاظتی در حد مطلوبی نیست و لذا برنامه ریزی مناسب جهت انجام آموزش کافی کارکنان و ترغیب کارکنان برای استفاده از وسایل حفاظت فردی توصیه می شود.