مقاله میزان برخورداری کتابداران کتابخانه های عمومی استان کهکیلویه و بویر احمد از شرایط زمینه ای لازم برای بروز خلاقیت بر اساس مدل اولدهام و ارائه راه کارهایی برای بروز و رشد خلاقیت در آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: میزان برخورداری کتابداران کتابخانه های عمومی استان کهکیلویه و بویر احمد از شرایط زمینه ای لازم برای بروز خلاقیت بر اساس مدل اولدهام و ارائه راه کارهایی برای بروز و رشد خلاقیت در آن ها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله کتابداران
مقاله کتابخانه های عمومی
مقاله کهگیلویه و بویراحمد
مقاله مدل اولدهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی ارخلو راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی آزاد محمدرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی زاهد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان برخورداری کتابداران کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویر احمد از شرایط زمینه ای لازم برای بروز خلاقیت در آن ها بر اساس مدل اولدهام و ارائه راه کارهایی برای بروز و رشد خلاقیت در آن ها بوده است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بر اساس مدل شکل گیری و اشتراک گذاری ایده های خلاق اولدهام است. جامعه پژوهش شامل همه کتابداران کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد بود که کل جامعه پژوهش (۸۲ نفر) به پرسش نامه ها پاسخ داده اند. داده های به دست آمده از پژوهش، با روش آمار توصیفی- تحلیلی و همچنین داده ها با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه ۱۶ و به کمک آزمون آماری T یک جمعیتی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته های پژوهش، وضعیت روحی و روانی مثبت متاثر از بسترهای کاری با میانگین ۲٫۹۲ و میزان تمایل به عرضه و اشتراک ایده های خلاق با میانگین ۳٫۰۱ در حد متوسط بودند و تفاوت معناداری وجود نداشت. اما وضعیت روحی و روانی مثبت متاثر از بستر های غیرکاری با میانگین ۳٫۶۶، تفاوت های فردی به لحاظ شخصیتی با میانگین ۳٫۸۸ و تفاوت های فردی به لحاظ شغلی با میانگین ۳٫۲۹ بالاتر از حد متوسط بودند و تفاوت معناداری وجود داشت. هم چنین نتایج نشان داد، شرایط زمینه ای لازم برای بروز خلاقیت در کتابداران کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد، با میانگین ۳٫۲۳ بالاتر از حد متوسط بود و تفاوت معناداری وجود داشت.