مقاله میزان انطباق چکیده فارسی طرح های پژوهشی مصوب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو ۲۱۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۸۰ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: میزان انطباق چکیده فارسی طرح های پژوهشی مصوب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو ۲۱۴
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چکیده ها
مقاله طرح پژوهش
مقاله دانشگاه ها
مقاله ایزو ۲۱۴

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلجی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پاپی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی ریزی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رعایت استانداردهای چکیده نویسی، نقش بسیار مهمی در بازیابی اطلاعات دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان انطباق چکیده فارسی طرح های پژوهشی مصوب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو ۲۱۴ بود.
روش بررسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی محقق ساخته بود. جامعه مورد مطالعه، شامل ۲۲۷ طرح پژوهشی مصوب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین سال های ۸۹-۱۳۸۰ بود. برای سنجش روایی سیاهه وارسی از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت مشاهده مستقیم بود و جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی و درصد) و استنباطی (آزمون Chi-Square) و نرم افزار SPSS16 استفاده شد.
یافته ها: بیشترین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو ۲۱۴ مربوط به بیان ضمایر در قالب سوم شخص معادل ۱۰۰ درصد و کمترین میزان، مربوط به استفاده از افعال معلوم معادل ۳۴٫۴ درصد است. بیشترین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو ۲۱۴ مربوط به بیان ضمایر در قالب سوم شخص، شروع چکیده با جمله ای مبین موضوع پژوهش، جایگاه چکیده، وجود کلیدواژه هر کدام معادل ۱۰۰ درصد در سال ۱۳۸۸ و کمترین میزان مربوط به بیان یافته های پژوهش معادل ۱۶٫۷ درصد بین سال های ۸۲-۱۳۸۰ بود. بین میزان رعایت هدف، بیان یافته های پژوهش، پرهیز از کاربرد اختصارات، علایم و سرواژه ها بر حسب گروه آموزشی، تفاوت معنی داری وجود داشت، در حالی که بین میزان رعایت سایر موارد استاندارد ایزو ۲۱۴ بر حسب گروه آموزشی، تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین میزان رعایت برگرفته شدن کلیدواژه از متن بر حسب درجه تحصیلی مجری اصلی، تفاوت معنی داری مشاهده شد، اما بین میزان رعایت سایر موارد استاندارد ایزو ۲۱۴ بر حسب درجه تحصیلی مجری اصلی، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: به طور کلی، میزان انطباق چکیده فارسی طرح های پژوهشی مصوب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو ۲۱۴ در وضعیت مطلوبی قرار دارد و بیشتر موارد استاندارد ایزو ۲۱۴ رعایت گردیده است. میزان رعایت موارد استاندارد ایزو ۲۱۴ در سال های مختلف یکسان نیست و بین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو ۲۱۴ بر حسب گروه آموزشی و درجه تحصیلی، تفاوت معنی داری وجود ندارد.