مقاله میزان انطباق موسسات آموزش عالی در کشور با مولفه های سازمان یادگیرنده در مدل سنگه (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۵۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: میزان انطباق موسسات آموزش عالی در کشور با مولفه های سازمان یادگیرنده در مدل سنگه (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان یادگیرنده
مقاله مدل سنگه
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله واحد محلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی راحله
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بنی سی پریناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر در زمینه بررسی میزان انطباق دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات با مولفه های سازمان یادگیرنده، از دیدگاه اساتید و کارکنان بر اساس پنج مولفه قابلیت های فردی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی صورت گرفت. روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود که نمونه ای ۷۲ نفره به شیوه تصادفی طبقه ای از بین اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری را پرسش نامه ۴۰ سوالی تشکیل می داد که روایی آن توسط بررسی و تایید کارشناسان و اساتید و پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر ۰٫۹۵ حاصل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک متغیره، آزمون رتبه بندی فریدمن و آزمون ویلککسون، استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که میزان بهره مندی از قابلیت های فردی، آرمان مشترک و تفکر سیستمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، بیش از سطح متوسط قرار دارد و میزان استفاده از الگوهای ذهنی و یادگیری تیمی کمتر از سطح متوسط برآورد گردید. مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی نشان داد که میزان بهره مندی زنان از قابلیت تسلط فردی، کمتر از مردان است. همچنین میزان برخورداری از آرمان مشترک، در بین اعضای هیات علمی و افراد با مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس، کمتر از کارمندان و افراد با مدرک تحصیلی پایین تر از لیسانس ارزیابی شد. از منظر سابقه کاری پاسخ دهندگان، افرادی که سابقه کاری آنها بیش از پنج سال بوده است، وضعیت کلیه مولفه ها را بهتر از کسانی که سابقه کاری کمتری داشته اند، برآورد نمودند.