مقاله میزان انطباق توصیفگرهای نمایه سازی و کلیدواژه های پایان ای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اصطلاحنامه پزشکی فارسی و MESH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۵۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: میزان انطباق توصیفگرهای نمایه سازی و کلیدواژه های پایان ای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اصطلاحنامه پزشکی فارسی و MESH
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمایه سازی
مقاله استانداردها
مقاله توصیفگر
مقاله کلیدواژه
مقاله اصطلاح نامه پزشکی فارسی
مقاله اصطلاحنامه پزشکی مش
مقاله پایان نامه های رشته پزشکی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: بنی اقبال ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف ازپژوهش حاضر تعیین میزان انطباق توصیفگرهای نمایه سازی فارسی و انگلیسی و کلید واژه های فارسی و انگلیسی پژوهشگر مربوط به پایان نامه های رشته پزشکی عمومی و رشته های تخصص و فوق تخصص پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اصطلاحنامه پزشکی فارسی واصطلاحنامه پزشکی مشMESH3  طی سال های ۸۵ الی ۸۹ است.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی به شیوه کتابسنجی مقایسه ای وکتابخانه ای است و ابزارگردآوری داده ها چک لیستی است که توسط محقق تهیه شده است. جامعه آماری شامل کلیه پایان نامه های رشته پزشکی از سال ۱۳۸۵-۱۳۸۹ می باشد که نمونه گیری از آنها با استفاده از جدول کرسینگ مورگان انجام شد، حجم نمونه شامل ۳۰۲ پایان نامه بود که بررسی بر روی کلیه توصیفگرها و کلیدواژه های آنها انجام گردید آنآ اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل و با آزمون آماری کای اسکوئر مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان می دهند که میزان انطباق در توصیفگرهای فارسی ۵۰٫۱ درصد همخوانی کامل، ۴٫۳ درصد همخوانی نسبی، ۳۲٫۷ درصد ناهمخوانی و ۱۲٫۹ درصد عدم حضور در اصطلاحنامه وجود داشت در توصیفگرهای انگلیسی ۹۹٫۷ درصد همخوانی کامل، ۰٫۰۷ درصد همخوانی نسبی، ۰٫۰۷ درصد ناهمخوانی و ۰٫۱۴ درصد عدم حضور در اصطلاحنامه وجود داشت، در کلید واژه های فارسی ۱۸ درصد همخوانی کامل، ۱٫۹ درصد همخوانی نسبی، ۳۵٫۷ درصد ناهمخوانی و ۴۴٫۴ درصد عدم حضور در اصطلاحنامه وجود داشت و در کلید واژه های انگلیسی ۲۶٫۸ درصد همخوانی کامل، ۱۵٫۴ درصد همخوانی نسبی، ۲۸٫۷ درصد ناهمخوانی و ۲۹٫۱ درصد عدم حضور در اصطلاحنامه وجود داشته است.
نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده این است که میزان همخوانی در توصیفگرهای انگلیسی به مراتب بیشتر از توصیفگرهای فارسی است. اما میزان همخوانی در کلیدواژه های فارسی و کلید واژه های انگلیسی هر دو در سطح پایینی است.