مقاله میزان استفاده دستیاران تخصص بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از فن آوری اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: میزان استفاده دستیاران تخصص بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از فن آوری اطلاعات
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژی اطلاعات
مقاله بیمارستان ها
مقاله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مقاله دستیاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فضل الهی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: تمجید سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی بهلول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در عصر فن آوری، دستیابی سریع و موثر به اطلاعات بدون استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات غیر ممکن است. استفاده نادرست از فن آوری نوین برای انتقال دانش تخصصی، منجر به نارسایی آن و باعث اتلاف هزینه خواهد شد. بنابراین شناخت قابلیت های فن آوری اطلاعات و آگاهی از نیازهای استفاده کنندگان نهایی آن بسیار ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان استفاده از فن آوری اطلاعات توسط دستیاران تخصص بالینی در مراکز آموزشی-درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۰ بود.
روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی-مقطعی با استفاده از پرسش نامه توسعه یافته تمجید و رضایی در سال ۱۳۸۸ انجام گردیده است که روایی آن توسط متخصصان و پایایی با ضریب (Cronbach’s alpha) معادل ۸۲ تایید گردید. نمونه گیری به روش سرشماری مطابق با حجم جامعه آماری به تعداد ۱۵۷ نفر، بین کلیه دستیاران تخصص بالینی مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۰ انجام گردید. پس از جمع آوری پرسش نامه ها اطلاعات وارد نرم افزار SPSS گردید و نتایج با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی) بررسی و به صورت جداول و نمودار ارایه شد.
یافته ها: میزان استفاده از انواع فن آوری های اطلاعاتی Athens ( 52.4درصد)، Multimedia (42.1 درصد) شبکه های اطلاع رسانی پزشکی داخلی (۳۶٫۵ درصد) و Full text (31.1  درصد) متوسط ارزیابی شده است. همچنین ایشان استفاده از دستیار دیجیتال شخصی مانند دستیار دیجیتال شخصی (۸۸٫۹ درصد)، پست الکترونیک (۵۴ درصد)، فایل های صوتی الکترونیکی (۳۴٫۲ درصد)، فن آوری آگاهی رسانی (۲۷٫۸ درصد)، سرویس پیام کوتاه (۱۵٫۱ درصد)، وبلاگ (۱۱٫۹ درصد)، گفتگوی الکترونیکی (۳٫۲ درصد) را به میزان زیاد و بسیار زیاد تشخیص داده اند.
نتیجه گیری: با آموزش کافی، نحوه استفاده از فن آوری اطلاعات و آشنایی با کاربرد آن در برنامه ریزی آموزشی و بالینی دستیاران تخصص بالینی، تهیه راهنماهای مکتوب استفاده از فن آوری اطلاعات بر اساس نیازسنجی دستیاران تخصص بالینی، به کارگیری افراد متخصص در مراکز آموزشی-درمانی، تجدید نظر و گنجاندن طب مبتنی بر شواهد که اساس کار آن در به کارگیری صحیح فن آوری اطلاعات از جمله اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی در درمان بیماران می باشد، می توان امیدوار بود که دستیاران تخصص بالینی بیش از پیش به استفاده از فن آوری اطلاعات در کار حرفه ای خود رغبت نشان دهند.