مقاله میزان اثربخشی اتیلن دی آمین تترااستیک اسید، اسید مالئیک و اسید فسفریک در برداشت لایه اسمیر: بررسی میکروسکوپ الکترونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۶۰۶ تا ۶۱۵ منتشر شده است.
نام: میزان اثربخشی اتیلن دی آمین تترااستیک اسید، اسید مالئیک و اسید فسفریک در برداشت لایه اسمیر: بررسی میکروسکوپ الکترونی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید مالئیک
مقاله اسید فسفریک
مقاله میکروسکوپ الکترونی روبشی
مقاله لایه اسمیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نیا سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بیرنگ رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فیضیان فرد محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: نصوری مینا
جناب آقای / سرکار خانم: نصوری سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از انجام این تحقیق آزمایشگاهی، بررسی میزان اثربخشی اتیلن دی آمین تترااستیک اسید ۱۷ درصد، اسید مالئیک ۵ درصد و اسید فسفریک ۶ درصد در برداشت لایه اسمیر توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی – آزمایشگاهی، تعداد ۸۰ دندان تک کاناله انسان به سه گروه آزمایشی ۲۵ تایی برای آزمودن با اتیلن دی آمین تترااستیک اسید ۱۷ درصد، اسید مالئیک و اسید فسفریک جهت برداشت لایه اسمیر و یک گروه شاهد منفی ۵ تایی تقسیم گردیدند. پس از آماده سازی کانال ها به روش استپ بک تا فایل شماره ۴۰ در ناحیه اپیکال و فایل شماره ۸۰ در ناحیه کرونال، شستشوی نهایی کانال ها با نیدل گیج شماره ۳۰ توسط ۵ میلی لیتر از هر کدام از محلول های مورد آزمایش به مدت ۱ دقیقه انجام شد. سپس ریشه ها به صورت طولی برش داده شد و با عمل وجینگ به دو نیمه تقسیم شدند و پس از آن در نواحی کرونال، میانی و اپیکال از نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی تصاویری تهیه شد. سپس تصاویر توسط دو مشاهده گر بر اساس میزان حذف لایه اسمیر نمره گذاری شدند. در پایان پس از جمع آوری اطلاعات، نتایج توسط آزمون های Kruskal-Wallis و Mann-Whitney جهت مقایسه دوبه دو بین گروه ها و Friedman و Wilcoxson برای مقایسه نواحی مختلف کانال در هر گروه استفاده شد (a=0.05).
یافته ها: سه محلول شستشو دهنده کانال در برداشت لایه اسمیر تفاوت معنی داری را نشان ندادند (p value= 0.492). با بررسی نواحی مختلف کانال سه روش تفاوت معنی داری را با برتری ناحیه کرونال نشان دادند (p value= 0.001).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، محلول های مورد مطالعه به یک میزان در برداشت لایه اسمیر از دیواره کانال موثر بودند.