مقاله میزان آگاهی پرسنل پرستاری و دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به روش های تصویربرداری پزشکی در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: میزان آگاهی پرسنل پرستاری و دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به روش های تصویربرداری پزشکی در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله روشهای تصویربرداری
مقاله پرسنل پرستاری
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عودی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: کیانفر صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه تصویربرداری پزشکی در تشخیص و درمان بیماریها اهمیت زیادی پیدا کرده است. پرتوهای حاصل از این روشها می تواند آثار مخرب فراوانی بر روی پرسنل و بیماران داشته باشد و از آنجا که آگاهی پرسنل نسبت به اصول و قوانین روشهای تصویربرداری یکی از موثرترین راه های کاهش آثار مخرب آن به شمار می رود مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی دانشجویان و پرسنل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به روشهای تصویربرداری انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی ۱۹۵ نفر پرسنل پرستاری و ۶۵ دانشجوی سال آخر پرستاری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر دو قسمت اطلاعات فردی و بررسی میزان آگاهی بود. روایی ابزار مورد استفاده به روش اعتبار محتوی و پایایی آن به روش آزمون مجدد قبل از مطالعه بررسی و تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۵ و آزمونهای آماری Independent T Test، ANOVA و آزمون تعقیب رنج Tukey در سطح معنی داریp<0.05  تجزیه و تحلیل شدند
یافته ها: ۲۵% از افراد مورد مطالعه دانشجو و مابقی کارمند بودند. در میان کارمندان ۴۲٫۶% بالای ده سال سابقه خدمت داشتند. آگاهی ۳۶٫۵% از افراد مورد مطالعه نسبت به اصول تصویربرداری و۴۳٫۸ % نسبت به آمادگیهای قبل از تصویربرداری و تنها ۱۴٫۸% نسبت به مواد حاجب و عوارض ناشی از آن خوب ارزیابی شد. در هر سه حیطه بالا میانگین نمره آگاهی پرسنل به طور معنی داری بالاتر از میانگین نمره دانشجویان بود (p<0.001). هیچ تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمره آکاهی در سه حیطه ذکر شده در دو جنس دیده نشد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه در مجموع آگاهی افراد مورد مطالعه در زمینه روشهای تصویربرداری ضعیف ارزیابی شد.