مقاله میزان آگاهی، نگرش و مهارت استفاده از فایل های چرخنده در بین دندان پزشکان عمومی استان اصفهان در سال ۹۱ – ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۴۴ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: میزان آگاهی، نگرش و مهارت استفاده از فایل های چرخنده در بین دندان پزشکان عمومی استان اصفهان در سال ۹۱ – ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندان پزشکان
مقاله آگاهی
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین الضربیان محمدقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رضویان سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فایل های چرخنده، قابل استفاده در کانال های کلسیفیه، S شکل و آپکس باز نمی باشند و کار با این وسایل نیاز به آموزش و مهارت کافی دارد. هدف از این پژوهش، تعیین میزان آگاهی، نگرش و مهارت دندان پزشکان عمومی استان اصفهان در خصوص نحوه استفاده از فایل های روتاری بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، تعداد ۲۰۰ نفر از دندان پزشکان عمومی استان اصفهان به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش نامه ای به منظور فراهم نمودن اطلاعات دموگرافیک و ارزیابی آگاهی، نگرش و مهارت دندان پزشکان در خصوص استفاده از فایل های چرخنده توسط دو متخصص درمان ریشه تهیه و در بین آن ها توزیع شد. داده ها با استفاده از آنالیز آماری Kruskal-Wallis و Mann-Whithney توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ در سطح معنی داری ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: از بین ۱۸۲ پرسش نامه کامل شده، تعداد ۸۶ شرکت کننده (۴۷٫۲۵ درصد) از فایل های روتاری استفاده می کردند، ۵٫۸ درصد در حیطه آگاهی، ۱٫۴ درصد در حیطه نگرش و ۹٫۹ درصد در حیطه مهارت جواب کاملا صحیح دادند. میانگین نمره آگاهی زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان (p value=0.002) و مهارت مردان به طور معنی داری بیشتر از زنان بود (p value=0.003). میان نمره حاصل از نگرش بین دو جنس، اختلاف معنی دار نبود (p value=0.09). اختلاف معنی داری بین محل و سابقه کار و محل تحصیل بین گروه ها در هر سه حیطه آگاهی، نگرش و مهارت وجود نداشت (p value>0.05).
نتیجه گیری: استفاده از فایل های چرخنده باید به همراه آموزش کافی باشد تا بتواند به دندان پزشک در بالا بردن کیفیت درمان کمک نماید و این خلاء آموزشی در هر سه حیطه آگاهی، نگرش و مهارت دندان پزشکان عمومی در این مطالعه مشهود بود.