مقاله میزان آگاهانه بودن امتناع از درمان در بیمارستان های آموزشی شهر کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۴۶ تا ۶۵۴ منتشر شده است.
نام: میزان آگاهانه بودن امتناع از درمان در بیمارستان های آموزشی شهر کاشان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترخیص بیمار
مقاله فرم های رضایت نامه
مقاله رضایت آگاهانه
مقاله حقوق بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزندی پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ طاهری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی جبلی منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماران بر اساس حق استقلال فردی می توانند پس از دریافت اطلاعات کامل، آگاهانه و داوطلبانه از درمان یا ادامه آن امتناع نمایند. این پژوهش با هدف شناسایی دلایل امتناع از درمان، میزان امتناع و آگاهانه بودن امتناع از درمان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه پژوهش تمامی ۱۳۵ بیمار امتناع کننده از درمان در بیمارستان های آموزشی شهر کاشان (به استثنای مرکز روانپزشکی) در سه ماهه تابستان ۱۳۸۹ بودند. داده ها به وسیله پرسش نامه ای شامل ۳۵ سوال که روایی و پایایی آن کنترل شده بود، به روش مصاحبه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مهم ترین دلایل ترخیص با رضایت شخصی بیماران، نداشتن شرایط روحی مناسب (۸۳ درصد)، کیفیت کم مراقبت ها (۴۹ درصد) و توصیه دوستان و خویشاوندان (۳۵٫۵ درصد) بود. در رابطه با ابعاد اخذ رضایت آگاهانه در ترخیص با رضایت شخصی، بیماران معتقد بودند که ارایه اطلاعات به ایشان در ۶۴٫۲ درصد موارد، قابل درک بودن فرم ترخیص با میل شخصی در ۶۹٫۲ درصد موارد و تعامل و ارتباط پزشک با بیمار در زمان دریافت رضایت نامه ترخیص با میل شخصی در ۷۲ درصد موارد، مناسب یا به طور تقریبی مناسب بوده است.
نتیجه گیری: بهبود شرایط روحی بیمار و ارتقای سطح کیفی خدمات پزشکی و امکانات درمانی می تواند منجر به کاهش میزان ترخیص با رضایت شخصی شود. به منظور بهبود کیفیت اخذ رضایت نامه، ترخیص با رضایت شخصی، لازم است سایر گزینه های درمانی به همراه منافع و عوارض هر یک و همچنین محتویات فرم رضایت نامه برای بیماران توضیح داده شود و پزشکان ضمن پی بردن به دلایل امتناع بیماران از درمان و درک آن ها، سعی در برطرف نمودن دلایل و منصرف نمودن بیمار نمایند.