مقاله میزان آشنایی و استفاده پزشکان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۴۸ تا ۳۵۵ منتشر شده است.
نام: میزان آشنایی و استفاده پزشکان بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله پزشکان
مقاله کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران
مقاله بیمارستان های آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجیری شهین
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: همتیان پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزایش حجم اطلاعات در علوم مختلف از جمله پزشکی، اطلاع رسانان را برآن داشته است تا با ارایه راهکارهای موثر، راه دستیابی به اطلاعات را برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی فراهم سازند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تعیین میزان آشنایی و استفاده پزشکان بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان با کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (Iranian national medical digital library یا INMDL) بوده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- پیمایشی بود که در جامعه پزشکان شاغل در ۹ بیمارستان آموزشی شهر اصفهان انجام شد. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه Morgan از بین ۵۰۰ پزشک شاغل در ۹ بیمارستان، ۲۱۷ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن مورد تایید ۴ نفر از استادان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی قرار گرفت و جهت تایید پایایی آن پس از پرسش نامه ها بین ۱۰ نفر از اعضای جامعه به صورت آزمایشی توزیع و Cronbach’s alpha آن محاسبه شد که برابر با ۰٫۸۷ بود. تحلیل داده ها بر اساس پاسخ های ۱۲۷ پرسش نامه تکمیل شده و در نرم افزار SPSS18 انجام شد.
یافته ها: آشنایی و استفاده پزشکان از پایگاه های مجلات الکترونیک، بانک های الکترونیک جامع و پایگاه کتاب های الکترونیک INMDL بسیار کم بود. ضمن اینکه در میان منابع الکترونیکی در ابتدا مجلات الکترونیکی، سپس بانک های اطلاعاتی و در نهایت کتاب های الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفتند. بین میزان آشنایی و همچنین میزان استفاده پزشکان با درجه تحصیلی ایشان رابطه معنی دار وجود داشت. بین دو متغیر آشنایی و استفاده از منابع الکترونیک INMDL همبستگی زیاد مشاهده شد. در میان پایگاه های مجلات الکترونیکی (Science direct)، پایگاه های کتاب های الکترونیکی (MD consult) و بانک های اطلاعاتی (MD consult) بیشترین استفاده را داشتند. مهم ترین شیوه آشنایی پزشکان با INMDL راهنمایی کتابداران بود.
نتیجه گیری: با توجه به لزوم اطلاع رسانی و آموزش به پزشکان، باید کتابداران کتابخانه های بیمارستانی و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی نقش فعال تری در اطلاع رسانی و آموزش شیوه های جست وجوی اطلاعات به جامعه پزشکان ایفا کنند. در این راستا و با توجه به مشکل کمبود وقت برای پزشکان متخصص، آموزش استفاده از امکانات خدمات آگاهی رسانی (Alert) و RSS برای ایشان ضروری به نظر می رسد. همچنین پیشنهاد می شود در صورت لزوم با به کارگیری نیروهای متخصص در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، امکان آموزش فردی برای پزشکان فراهم شود.