سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدجاوید غنی زاده – گروه قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایرا

چکیده:

در سالهای اخیر، با افزایش استفاده از عناصر غیرخطی در صنعت، اعوجاج هارمونیکی درسیستم قدرت افزایش یافته است و از این رومبحث کیفیت توان از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است. استفاده از یکسوکنندهها و مبدلهای الکترونیک قدرت در سیستم حمل و نقل برقیباعث ایجاد اعوجاج و نامتعادلی در شکل موجهای ولتاژ و جریان شبکه میشود و در نتیجه سبب کاهش کیفیت توان شبکه میگردد. با توجه به گسترش سیستمهای قطار برقی، بررسی مشکلات ناشی از اعوجاج هارمونیکی لازم به نظر میرسد. در این مقاله اجزاء سیستم قطار برقی که شامل فیلتر، خط تغذیه و موتورهای قطار هستند، به صورت کامل مدل شدهاند. در ادامه با استفاده از الگوریتم پیشنهادی به تنظیم پارامترهای فیلتر و جایگذاری آن در مکان مناسب بمنظور بهبود شاخصTHD پرداخته میشود. همچنین با توجه به تغییر سرعت و مکان قطار در لحظات مختلف حرکت، به مونیتورینگ لحظه به لحظه این شاخص پرداخته شده است