سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم سیاسر –

چکیده:

حکومت پهلوی به محض ورود به بلوچستان در سال ۱۳۰۷ خورشیدی متعرض نظم سنتی دراز پیشینه موجود در این منطقه شد .اما به دلیل اینکه شناخت ژرف و گسترده ای از این نظم سنتی نداشت بدون راهبرد و برنامه عمل دقیقی، با اتکا به قدرت نظامی شماری از اجزاء نظم سنتی مزبور را به چالش گرفت و در کارکرد آن اخلال ایجاد کرد. نگارنده این مقاله از یک سوی به نقد مدرنیسم خاص روزگار پهلوی و سیاست های این حکومت در بلوچستان پرداخته و از سوی دیگر بازکاوی تاثیر این سیاست ها و برنامه ها را در بروز پدیده ناامنی در بلوچستان وجهه همت خویش قرار داده است.