سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

محمدرضا طالبی نژاد – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

شوراهای اسلامی شهروروستا طبق اصول مسلم قانون اساسی از ارکان مهم تصمیم گیری کشور میب اشند برجستگی نقش و اهمیت شوراها از آن روست که با مشارکت دخالت و رای مستقیم شهروندان شکل گرفته و نهادی انتخابی عمومی و فراگیر است افراد اقشار طبقات و لایه های مختلف اجتماعی از طریق شکل گیری و استقرار نظام شورایی فرصت مشارکت درتصمیم گیری و تصمیم سازی های ملی منطقه ای و محلی پیدا نموده است و زمینه استفاده از انرژی و توانمندی های فراوان موجود درجامعه درسطوح مختلف ملی و محلی درراه توسعه و آبادانی شهرها و روستاها فراهم می گردد شوراها همچنین تعامل بین ملت و حاکمیت را منطقی تر روند ارجاع و انتقال مطالبات شهروندان و پیگیری ان را از دستگاه های اجرایی تسریع و تسهیل و منجر به پاسخگویی حاکمیت و نظارت بیشتر و سامان یافته تر شهروندان درامور مختلف می گردند.