فعالیت های آموزشی در هر کشور را می توان سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست و هدف اصلی آن توسعه انسانی است. دوره ابتدایی و پیش دبستانی زیربنای نظام آموزشی کشور است که کیفیت آن به طور مستقیم در دوره های بعدی تاثیر دارد.دوره ابتدایی دوره آموزشی رسمی کودکان است به مدارس آموزشی این دوره دبستان گفته می شود و اکنون در کشور ایران شامل دو دوره ،دوره اول( پایه های اول ، دوم، سوم) و دوره دوم(پایه های چهارم،پنجم و ششم) می باشد.    اولین  دوره  آموزش  و  تربیت  برای  هر  انسانی  به  طور  رسمی،  آموزش  ابتدایی  است.

از جمله اهداف دوره ی ابتدایی آموزش مهارت های استدلال کردن و حساب کردن است که می تواند از طریق درس ریاضی قابل دستیابی باشد. یکی از مولفه های اصلی آموزش ریاضی در دوره ابتدایی ،روش های یاددهی-یادگیری است که در آن چگونگی یادگیری ریاضی و در نتیجه چگونگی یاددهی آن مورد بحث قرار می گیرد. هدف های آموزشی و روش های تدریس در نظام های آموزشی مختلف جهان شباهت های زیادی به هم دارند و مقایسه میزان تحقق آنها پژوهشگران را متوجه تاثیر عوامل گوناگون که در فرایند یاددهی-یادگیری دخالت دارند ،کرده است.[۷]

تدریس عبارت است از هر فعالیتی که از جانب یک فرد به منظور تسهیل یادگیری فرد دیگری انجام می گیرد. [۸] تدریس به کلیه فعالیتهای منظم،پیوسته و هدفدار و از قبل طراحی شده معلم اطلاق می شود،که در جهت تحریک و هدایت دانش آموزان،به منظور تسریع و تسهیل یادگیری آنان انجام می گیرد. [۴]

منظور از روش سازماندهی فرآیند یاددهی – یادگیری و روش تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد.[۴] به بیانی دیگر به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای هدایت فعالیت ها ،به منظور دستیابی به اهداف آموزشی،با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می کند،روش تدریس گفته می شود. [۶] ریاضیات ، علمی با مفاهیم ذهنی و انتزاعی است ، یعنی بسیاری از مفاهیم ریاضی ،تصوّر اتی از اشیا هستند که ترجمان آن ها به همان صورت ذهنی در دنیای واقعی میسر نیست یکی ازعواملی که در فرایند های یاد گیری و درنتیجه در وضعیت آموزش ریاضی دردوره ی ابتدایی تاثیرمی گذارد ، روش های یاد دهی و یاد گیری این درس است .

امروزه سرعت رشد علم هر ثانیه افزایش می یابد ، به همین جهت ، روش های آموزشی متاثر از همین رشد و تحول تکنولوژی ، همچنین تغییر سلایق ، نیاز ها و انتظارات دانش آموزان تغییر می کند.شیوه ی آموزش برای ریاضیات بخصوص در دوره ی ابتدایی باید با کشاندن دانش آموز به راه کشف و شهود، آماده ساختن او به پژوهش ،عادت دادن او به تفکر منطقی، تشویق او به پرسشگری و جستجو گری و با خلاق ساختن ذهن او همراه باشد. [۱۷] در این مقاله با بررسی روش های نوین یاددهی -یادگیری درس ریاضی در دوره ابتدایی، تلاش می شود تا مراحل ، چگونگی و کاربرد این روش ها تبیین شوند.