مقاله مولفه های مهارت های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی های جمعیت شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نظام ها و خدمات اطلاعاتی از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مولفه های مهارت های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی های جمعیت شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله دانشگاه اصفهان
مقاله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مقاله کتابداران
مقاله کتابخانه های دانشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی ریزی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: امرایی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: پاپی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: سموعی راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه میانگین مولفه های مهارت های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی های جمعیت شناختی در کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
روش: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی کویین دام بود. جامعه آماری آن، شامل ۱۱۷ نفر کتابدار کتابخانه های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و روش نمونه گیری سرشماری بوده است. روایی پرسشنامه از روش محتوایی و صوری و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰٫۸۶ محاسبه و تایید گردید. روش گردآوری داده ها، به شکل مراجعه حضوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی (درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t تک متغیره، آزمون Manova و LSD) صورت گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مهارت های ارتباطی به نسبت مطلوبی برخوردار هستند. و مولفه های قاطعیت و بینش در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کتابداران با جنسیت مرد بیشتر از کتابداران با جنسیت زن بوده و تنطیم عواطف در کتابداران گروه سنی ۳۸ تا ۴۷ سال بیشتر از کتابداران با گروه سنی ۱۸ تا ۳۷ سال بوده است. همینطور اختلاف میانگین تنظیم عواطف بر حسب مدرک تحصیلی در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سطح P£۰٫۰۵ معنادار بوده است، به طوری که تنظیم عواطف در کتابداران با مدرک دیپلم کمتر از کتابداران با مدرک کارشناسی بوده است.
نتیجه گیری: بررسی مولفه های مهارت های ارتباطی کتابداران مورد بررسی نشان داد که میانگین همه مولفه های از سطح متوسط بالاتر بوده و ارتباط معنی داری بین مولفه های قاطعیت و بینش با جنسیت و همین طور بین تنظیم عواطف با سن و مدرک تحصیلی وجود دارد.