مقاله مولفه های فرهنگی و ادراک ریسک سرمایه گذاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۲۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مولفه های فرهنگی و ادراک ریسک سرمایه گذاران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش
مقاله ادراک ریسک
مقاله فرهنگ سرمایه گذاری
مقاله مولفه فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناطق گلستان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوب نژاد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: ریسک و بازده دو عنصر اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد که بر اساس تحقیقات موجود ریسک کل که تصمیم گیری سرمایه گذار را منجر می گردد متشکل از دو عنصر ریسک عینی و ریسک ذهنی [ii] می باشد که می تواند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهد. عوامل مختلفی بر ادراک ریسک سرمایه گذاران اثرگذار است که یکی از این عوامل گوناگونی فرهنگی است. بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی در حوزه مدیریت مالی بر تصمیمات سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که برخورداری از فرهنگ های مختلف در مواجهه با قیمت ها و نوسانات قیمتی و اخبار منتشره مهم و غیر مهم سهام رفتار ها و تصمیمات متفاوتی را ایجاب می کند.
روش پژوهش: در این مقاله برای سنجش عوامل فرهنگی موثر بر ادراک ریسک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران پرسشنامه ای با ۲۲ گویه فرهنگی در سه مولفه ارزش ها، امکانات و رفتار طراحی شد. در طراحی گویه ها از نظرات خبرگان استفاده شده و طیف پنج تایی لیکرت به کار رفته است. مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیر های مکنون می باشد که با استفاده از نرم افزار لیزرل ۶ صورت گرفته است.
یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سه مولفه «ارزش ها»، «امکانات» و «رفتار» به ترتیب با مقادیر ۰٫۸۶، ۰٫۵۵ و ۰٫۸۱، بر ادراک ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارند.همچنین در مدل اندازه گیری مشاهده می شود که بین ارزش ها با امکانات و رفتار به ترتیب مقدار ۰٫۴۷ و ۰٫۷ و بین امکانات با رفتار، مقدار ۰٫۴۴ همبستگی وجود دارد.
نتیجه گیری: چنان که مشاهده شد رابطه بین ادراک ریسک سرمایه گذاران و مولفه های سه گانه فرهنگی موثر بر آن و همچنین رابطه بین گویه ها و مولفه های سه گانه موثر بر ادراک ریسک، معنی دار است.