مقاله مولفه های جهانی شدن از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در چهار مدرسه تابستانی بین رشته ای کشوری شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۱۹۴ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: مولفه های جهانی شدن از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در چهار مدرسه تابستانی بین رشته ای کشوری شیراز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی شدن
مقاله دیدگاه
مقاله دانشجویان علوم پزشکی
مقاله تحلیل عاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافکن لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: یمانی نیکو
جناب آقای / سرکار خانم: شکور مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: امید اطهر
جناب آقای / سرکار خانم: جوهری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: روح الامینی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه یکی از مهم ترین عناوین آموزش عالی، موضوع جهانی سازی در آموزش است که می تواند چالش ها و فرصت های بالقوه ای برای دانشگاه های علوم پزشکی به همراه داشته باشد. با وجود اهمیت این موضوع، در زمینه دیدگاه ونظرات دانشجویان علوم پزشکی، اطلاعات اندکی در دست است. این پژوهش با هدف بررسی و توصیف نگرش دانشجویان نسبت به پدیده جهانی شدن انجام گردید.
روش کار: این مطالعه، پژوهشی توصیفی – تحلیلی بود. جامعه آماری مشتمل بر دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی بود و تعداد ۱۸۰ نفر از طریق نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که جهت تعیین روایی آن، از روایی سازه به روش تحلیل عاملی و جهت تعیین پایایی آن، از همسانی درونی به روش Cronbach’s alpha استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات، از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و روش های آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون های Student-t، تحلیل عاملی، آنالیز واریانس و همبستگی Pearson استفاده شد.
یافته ها: در مجموع، ۱۵۰ دانشجوی شرکت کننده در مدارس تابستانی در این مطالعه شرکت نمودند که ۶۴ نفر (۴۲٫۷ درصد) مونث و ۸۶ نفر (۵۷٫۳ درصد) مذکر بودند. در کل، شرکت کنندگان رویکردی موافق یا مثبت نسبت به پدیده جهانی شدن ابراز نمودند. در بررسی آمار توصیفی پرسش نامه ها (کل سوالات)، انحراف معیار ± میانگین ۰٫۶۱±۳٫۴۲ با حداکثر ۴٫۲۷ و حداقل ۲٫۲۷ از میانگین واقعی ۳ بود. در پرسش نامه جهانی شدن، چهار عامل اصلی قابل قبول به ارزش ویژه بالاتر از یک و درصد و واریانس کلی ۷۰٫۱۱ درصد شناسایی شدند که ۲۵ گویه با بار عاملی قابل قبول (بیشتر از ۰٫۴) در زیر این چهار عامل قرار گرفتند. این عوامل، عبارت از مقوله نگرش فردی – اجتماعی با ۱۵ پرسش، مقوله نگرش اجتماعی – سیاسی با ۷ پرسش، مقوله عملکرد با دو پرسش و مقوله دانش مدیریت منابع تنها با یک پرسش در پرسش نامه جهانی شدن بودند. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان و متغیرهای زمینه ای جنسیت، دانشکده و سن، تفاوت معنی داری وجود ندارد (۰٫۰۵>P).
نتیجه گیری: درک مثبت از جهانی شدن و ضرورت آموزش صلاحیت های سلامت جهانی، روش های مورد استفاده در مدارس پزشکی و نیاز به تسهیل اجماع بیشتری در میان مربیان ودانشجویان پزشکی به عنوان ارایه دهندگان خدمت در آینده را ایجاب می کند. این فرایند، منجر به یکپارچه سازی جهان، از آگاهی بشر و شکل گیری فرهنگ آموزش سلامت به عنوان مقوله ای جهانی می شود.