مقاله مولفه های انگیزش درونی و شادی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: مولفه های انگیزش درونی و شادی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرج
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزش درونی
مقاله شادی
مقاله دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه مولفه های انگیزش درونی با شادی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه بود. روش: برای انجام تحقیق تعداد ۳۱۸ دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های انگیزش درونی و شادی بر روی آنها اجرا گردید. داده های جمع آوری با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام وآزمون Z تحلیل شد. یافته ها: نتیجه تحقیق نشان داد که بین انگیزش درونی و شادی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین علاقه، شایستگی درک شده، عدم تنش، انتخاب و شادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از بین مولفه های انگیزش درونی مولفه های عدم تنش و علاقه بر روی هم حدود ۱۵ درصد از تغییرات شادی را در دانش آموزان تبیین می کند. رابطه انگیزش درونی و شادی در دانش آموزان دختر قوی تر است. نتیجه گیری: دستاندرکاران امر آموزش و پرورش برای افزایش شادی دانش آموزان می توانند در جهت تقویت انگیزه درونی آنها از طریق برنامه های آموزشی و مشاوره ای اقدام نمایند.