مقاله مولفه های اقتصادی و اجتماعی موثر بر هزینه های سلامت خانوارهای کم درآمد در بخش غیر رسمی اشتغال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: مولفه های اقتصادی و اجتماعی موثر بر هزینه های سلامت خانوارهای کم درآمد در بخش غیر رسمی اشتغال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولفه های اقتصادی و اجتماعی
مقاله هزینه های سلامت
مقاله بخش غیر رسمی اشتغال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمیان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی نسب حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلامت، طول عمر و کیفیت زندگی افراد جامعه، تحت تاثیر تعیین کننده های اجتماعی سلامت می باشد. همچنین شرایط اقتصادی و اجتماعی، به طور قابل ملاحظه ای هزینه های سلامت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش، با هدف ارزیابی تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، بر هزینه های سلامت خانوارهای کم درآمد شهری انجام شد.
روش: در پژوهش حاضر، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای کم درآمد در بخش غیر رسمی اشتغال در سال های ۸۸-۱۳۶۵، از نتایج اطلاعات بودجه خانوار در گزارش های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی استخراج گردید. این پژوهش، برای اولین بار از داده های ثبتی در روش ارزش گذاری اقتضایی استفاده نموده است. برای آنالیز داده ها نیز از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی (Ordinary least squares) استفاده شده است.
یافته ها: افزایش سن، سطح تحصیلات، درآمد و تعداد اعضای خانوار، هزینه های سلامت خانوارهای کم درآمد در بخش غیر رسمی را افزایش و افزایش نرخ بی کاری شهری، هزینه های سلامت این خانوارها را کاهش داده بود. همچنین میانگین سنی برای سال های جوانی، بیشترین تاثیر و نرخ بی کاری، کمترین تاثیر را بر هزینه های سلامت خانوارها داشت.
نتیجه گیری: تغییرات در تقاضای خانوارها در گروه جمعیت کم درآمد برای خدمات بهداشتی و درمانی، در طول دو دهه گذشته ناشی از تغییرات در مولفه های اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار مصرفی آن ها بوده است. بیمه اجتماعی درمان، راهکار مناسبی جهت تامین مالی هزینه های سلامت خانوارهای کم درآمد می باشد. طرح اختیاری بیمه اجتماعی درمان در بخش غیر رسمی اشتغال، وجود برخی قوانین و مقررات و نیز متناسب نبودن حق بیمه ها با حداقل حقوق و دستمزد، پوشش کشوری بیمه اجتماعی درمان برای این گروه از جمعیت را با مشکل مواجه ساخته است.