سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

خالق کریمی – دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور تعیین مولفههای مؤثر بر خرید استراتژیک در بخش درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی انجام شد که با استفاده از آن سازمان بتواند ضمن کنترل هزینهها، خدمات با کیفیت مطلوبتری را دراختیار بیمهشدگان قرار دهد. بر اساس تجربیات کشورهای منتخب)انگلستانء المان- پرتغال-استونی-استرالیا و نیوزیلند( و بررسی نظریهها و مدلهای مربوطه، مولفههای مؤثر بر خرید استراتژیک استخراج شد. پرسشنامهاییبر اساس مولفههای استخراج شده تدوین گردید که محتوی نه سوال و شامل نظر خواهی از خبرگان منتخب در مورد مولفه های خرید استراتژیک بر روی مقیاس پنج گزینه ای لیکرت در طیف کاملا مخالف تا کاملا موافق بود .. دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماریSPSS و LISREL از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدستآمده مبین آن است که خرید استراتژیک در بخش درمان غیرمستقیمسازمان تامین اجتماعی ایران، از نظر مدیریت هزینهها و ارائه خدمات درمانی با کیفیت و توزیع عادلانه خدمات بین بیمهشدگان حایز اهمیت و دارای دو بعد فرایندی و زمینهای میباشد