سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید زینب شریف السادات – دانشجو مقطع کارشناسی ارشدرشته علوم گیاهی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه زرین کمر – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جنس بنفشه شامل حدود ۸۰۰ گونه، به طور گسترده ای در سراسر جهان پخش شده است. در حالی که بنفشه سه رنگ در نظرگرفته شده مهم ترین گونه می باشد. از اندامهای هوایی این گیاه در طب سنتی برای درمان انواع بیماری های پوستی ازجمله اگزما،آکنه، خارش و هم چنین برونشیت و روماتیسم استفاده می شوند. این مطالعه ویژگی های مهندسی برگ گونه بنفشه سه رنگ رابررسی می کند به همین منظور از یک پروتکل مناسب برای شفاف شدن سطح برگ مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس این پروتکل بهمنظور مشاهده سطح برگ، آنها در محلول ۱۰%KOH به مدت ۵ – ۴ دقیقه جوشانده شدند. هم چنین برای مکان یابی موسیلاژها ازروش رنگ امیزی با سافرانین استفاده شد. در نهایت پس از قرار گیری نمونه ها روی لام و تهیه اسلاید های ثابت با میکروسکوپoptic مورد بررسی قرار گرفتند.موقعیت قرار گیری رگبرگ ها و الگو ی آنها مطالعه شده است. به طور کلی، سیتم رگبرگی براساس نوع انها در هر سطح طبقه بندیمی شود. اولین سطح رگبرگی به صورت Pinnate (تنها یک رگبرگ اصلی از دمبرگ وارد برگ می شود)، دومین سطح رگبرگی ازنوع brochidodromous (رگبرگ ها به حاشیه منتهی نمی شوند بله به یکدیگر متصل شده و حالت سیستم بسته را ایجاد می کنند)و سومین سطح رگبرگی از نوع reticulate (شبکه ای) مشاهده شده است. در کنار الگو دهی منظم رگبرگ ها ساختار های موسیلاژیبه صورت حفره های موسیلاژی در اطراف فلوئم دیده می شوند. در این مطالعه می توان تا حدودی ارتباط معناداری را بین الگو هایرگبرگی و موقعیت شکل گیری موسیلاژها گزارش کرد.