سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم تدین – ، دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زمین
محمد محجل – دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زمین، گروه تکتونیک

چکیده:

کانسار سرب و روی آبباغ کهرویه، جنوبیترین کانسار واقع در کمربند متالوژنی ملایر-اصفهان میباشد. سه واحد چینهایی مشخص شامل آهک پایینی، شیل میانی و آهک بالایی رودیستدار در محدوده کانسار سرب و روی آبباغ کهرویه در ٢۵ کیلومتری جنوب-جنوب باختر شهرضا در محدوده آانسار وجود دارند. واحد کانهدار بصورت چینهسان در موقعیت بین آهک پایین و شیل میانی در ساختمان طاقدیسی با روند شمال شمالباختر-جنوب جنوبخاور قرار دارد آه محور آن میل کمی به سمت شمال شمال- باختر دارد. انبوهی از چین های درونلایه ای در واحد شیلی بین دو واحد آهکی بوجود آمده اند. سه دسته گسل همسو، عمود و مورب نسبت به روند محور طاقدیس آنرا بریده اند.