سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایراندخت فیاض – گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علا

چکیده:

امروزه مطالعه فرهنگ سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازمان هایی که دارای یک فرهنگ قوی هستند از توانایی زیادی برای مقابله با تغییر و تحولات محیطی برخوردارند. فرهنگ از عناصر متعددی تشکیل شده است که اگر این عناصر فرهنگی در سازمان قوی باشد کارایی و اثربخشی سازمان بالا خواهد رفت. شناخت فرهنگ سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم در اولویت فعالیت های مدیران سازمانها قرار دارد چون با شناخت دقیق و درست این فرهنگ و آشنایی با ویژگی های آن مدیریت می تواند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را سامان داده و خود را برای رویارویی با بازار سرشار از تحول و رقابت آماده کرده و احتمال موفقیت و ضریب ماندگاری در بازار را افزایش دهد.فرهنگ سازمانی در واقع شخصیت سازمان است و فضایی است که کارکنان در آن تنفس می کنندلذا ارتقا فرهنگ سازمانی یک استراتژی مهم و مستلزم برنامه ریزی دقیق خواهد بود. در این بین فعالیت هایی چون آموزش کارکنان بیش از سایر فعالیت ها با فرهنگ سازمانی ارتباط دارد زیراهیچ تحولی در سازمان ها نمی تواند بدون یک فرهنگ حامی خود به مقصود برسد. رمز و راز موفقیت یا شکست طرح های آموزشی را باید عمدتاً در موقعیت های فرهنگی آنان جستجو کرد. در واقع فرهنگ حامی آموزش است و آموزش به عنوان وسیله ای مطمئن در بالا بردن رشد اجتماعی،فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع نقش کلیدی دارد و هدف اساسی آموزش سازمانی کمک به توسعه و بالندگی کارکنان سازمان در همه ابعاد م یباشد. از آن جایی که تبیین فرهنگ سازمانی در هر جامعه تابع جهان بینی و ایدئولوژی هر جامعه است و فرهنگ سازمانی پتانسیلی قوی است کهبه زندگی مردم مفهوم می بخشد، عدم یقین را کاهش م یدهد و ثبات می آفریند و کارکرد های بسیاری از این دست دارد باید مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان از نتایج باارزش حاصل از آن در راستای هدف ها و مأموریت های سازمان ها استفاده کرد و به رشد و بالندگی سازمانی دست یافت.با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با روش اکتشافی در صدد پاسخگویی به این سوال است: فرهنگ سازمانی چه تآثیری بر آموزش سازمانی دارد؟