سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ام کلثوم شرفی – کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرست
فاطمه ستوده نیا – کارشناسی مشاوره و راهنمایی

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و الگوهای ارتباطی خانواده و بهداشت روانی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان شاغل صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیق همبستگی است. جامعهآماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی ۹۱ به تحصیل اشتغال داشتند. نمونه پژوهش حاضر – شهرستان آباده بود که در سال تحصیلی ۹۰ شامل ۳۰۰ دانشجوی مقطع کاردانی می باشد که برای انتخاب آزمودنیها از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد. از ۳۰۰ مقیاس ، ۱۳۰ مقیاس متعلق به پسران و ۱۷۰ عدد متعلق به دختران می باشد. مقیاس های به کارگرفته شده به ترتیب زیر می باشند. ١ – مقیاس جهت گیری مذهبی با تکیه براسلام ۲- مقیاس الگوهای ارتباطات خانواده ۳- مقیاس بهداشت روانی GHQ) -4 مقیاس ویژگی های شخصیتی .(MMPI-PD ) یافته ها نشان می دهد که میان نمرات جهت گیری مذهبی و الگوهای ارتباطی خانواده و بهداشت روان و ویژگی های شخصیتی دانشجویان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که جهت گیری مذهبی می تواند الگوهای ارتباطی خانواده و بهداشت روانی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان را پیش بینی کند.