سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهرام هاشم نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
بهنام قربانی فرد – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور مرکز کرج

چکیده:

پژوهش حاضر به موضع یابی استراتژیک بانک های کشور در ارائه خدمات الکترونیکی می پردازد. این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش مورد استفاده در انجام پژوهش ، توصیفی پیمایشی است. جهت گرد آوری اطلاعات از ابزار – پرسشنامه استفاده شده است که این پرسشنامه ساخته محقق بوده و با ضریب آلفای کرنباخ ۴۲۸٫۰ پایایی آن تایید گشته است. جامعه آماری پژوهش ، مشتریان بالفعل و بالقوه بانک های استان البرز که از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند می باشد. با توجه به احتمال مهم بودن عامل در انتخاب بانک جهت استفاده از خدمات الکترونیکی نهایتا ۵۸۳ نفر به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند. فرایند موضع یابی در این پژوهش در ۷ گام مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس اطلاعات گردآوری شده در نهایت نقشه ادراکی برای بانک های کشور در ارائه خدمات الکترونیکی در کنار موقعیت برتر برای این نوع خدمات ، از دیدگاه مشتریان ارائه گردیده است. در ادامه بر اساس اکثریت پاسخ ها به دو معیار )مهمترین معیارها جهت انتخاب بانک عامل برای استفاده از خدمات الکترونیکی( ، بخش های بازار در این زمینه مشخص گردیده اند