سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین ذهبی – کارشناس موزهداری، کارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی.

چکیده:

موزهها پایگاههای فرهنگی و اجتماعی بزرگ دوران حاضرند که بالندگی و توسعه پدیدههایی دیگر فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی بدون آنها محتمل نمیباشد. از سویی دیگر پدیده توریسم نیز در حال حاضر مقولهای فراگیر میباشد و ملتی که بدان توجه ننماید نه تنها یک منبع اقتصادی را از دست میدهد بلکه داشتههای فرهنگی و هنری تمدن خود را با دست خویش در حیطه جغرافیایی خود محصور نموده و از بالندگی و تبادلات آن جلوگیری کرده است. در دوران معاصر تمام ملتها در پی معرفی فرهنگ و تمدن خود به دیگر ملل هستند. توریسم در زمان حاضر کالایی اقتصادیست که خود را به فرهنگ و تمدن کشور و منطقه میزبان میسپارد و علاوه بر رشد اقتصادی برای میزبان، فرصتی برای شناخت بهتر فرهنگ و تمدن میزبان مهیا می- سازد. این انتقال فرهنگی میزبان به توریسم باید هدفمند بوده و از فرصت کم دیدار، نهایت سود را جست. یکی از این مراکز هدفمند و هوشمندانه موزههای میزبان میباشند که باید با دیدی ویژه به آنها نگریسته و ارزشی ویژه بدانها داد تا توریسم با دیدی بهتر میزبان را بشناسد. این موزهها در ارتباط با توریسم سه مقوله اقتصادی، فرهنگی و آموزشی را میتوانند محقق سازند.