سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

معصومه سیفی دیوکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مجتبی طبری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

در این پژوهش پس از مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق به بررسی وضعیت کارآفرینی دانشجویان مدیریت پرداخته شده است. بر اساس متناسب با ماهیت پیچیده پژوهش، جامعه آماری شامل دانشجویان سال چهارم دوره کارشناسی سال چهارم دوره کارشناسی و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر به تعداد ۵۵۴ نفر تعیین که طبق جدول مورگان ۱۷۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب که برای دقت بیشتر به ۱۹۰ نفر افزایش یافته و پرسشنامه بین انان توزیع گشته است. پس از جمع آوری داده ها و طبقه بندی آنها نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه نشان داد که فقط ۲۰ درصد دانشجویان دارای روحیه کارآفرین بودن هستند و بین گرایش های مختلف از نظر امتیاز کارآفرینی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین امتیاز کارآفرینی دانشجویان پسر از دانشجویان دختر بیشتر است و از نظر اماری تفاوت میانگین دو گروه معنی دار است. همچنین بین دانشجویان با سطوح مختلف درآمدی اختلاف معنی داری وجود دارد. یافته های تحقیق نشان م یدهد که امتیاز کارآفرینی دانشجویان مقطع کارشناسی بیشتر از کارشناسی ارشد میباشد. لذا پیشنهاد می گردد برنامه های کارآفرینی برا یمقطع کارشناسی بیشتر تمکز داشته باشد. همچنین دانشجویان پسر را بیشتر از دختر مدنظر قرار دهیم.